Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
capitolul 9 Introspectionismul in opozitie cu psih.obiectiva
are 3 capitole mari 9a,9b,9c care sint ?capitole mari =curente ale psihologiei
1.Introspectionismul
2Beohaviorismul clasic si neobehaviorismul
3Reflexologia rusa
Ce curente(2) se incadreaza perfect in sfera psihologiei obiective ?

curente studiate aici in cap 9
Behaviorismul american si Reflexologia rusarefl.rusa apare odata cu beh american si nu intimplator.apropierea dintre ele este atit de mare incit diferentele sint doar terminologice (de termeni)/pag 98
Reflexologia rusa este varianta fiziologica a cui ?


cu cine e inrudita reflexologia rusa(Secenov si Pavlov) ?
a conexionismului experimental

refl rusa e inrud cu behaviorismul american
R.N. Reflexele neconditionate sint dobindite sau inascute ?


Cine a descoperit reflexele conditionate ?

La ce folosesc R.C. adica
cu ajutorul reflexelor conditionate organismul se adapteaza la ce?

cine e supranumit "parintele fiziologiei ruse"
inascute

Pavlov (1849-1936)


conditiiile mereu schimbatoare ale mediului
cu ajutorul reflexelor conditionate organismul se adapteaza la conditiitle mereu sch ale mediului .

Secenov I.M = parintele fiziologiei ruse
cum forma R.C Pavlov pe ciini ?

descrieti experimentul
cind ii da hrana ciinelui
aprindea un bec sau pornea o sonerie
Ce se intimpla dupa un timp in mod reflex ciinelui
doar la vederea becului aprins sau doar la aprinderea soneriei ?
ciinele saliva
Care importanta istorica a cercetarilor lui Otto Selz ?
latura operationala a gindirii umane

succesul postum se explica.

cercetarile sale au relevat latura operationala a gindirii umane