Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nämn de 7 komponenterna i rödalgernas livscykel.

Tetrasporofyt (2n)

Tetraspor (n)


Hanlig gametofyt (n)


Honlig gametofyt (n)


Hanliga gameter (n)


Karposporofyt (2n)


Karpospor (2n)


Mellan vilka delar sker meiosen hos laminaria och vilken generationsväxling har dessa?

Mellan sporofyten (2n) och (zoosporen) (n)


Heteromorf generationsväxling

Mellan vilka delar sker meiosen hos fucus sargassotång etc. och vilken generationsväxling har dessa?

Mellan conceptaklerna och antheridium oogonium.
Diplonter

Mellan vilka delar sker meiosen hos brunslick. och vilken generationsväxling har dessa?

Mellan sporofyten och zoosporerna


isomorf generationsväxling


isogami gameterna ser likadana ut.

Rhizopus


Zygomycet, kulmögel


Saprofyt
Haplonter

Ascomycter, sporsäckssvampar


Lavar ingår. ascomycet + grönalg


Haplont.


JÄST ingår också!Kransalg


Oogami


HaplontHar lummerväxter generationsväxling?

Ja

Synapmorfier för landväxter

Hangametangiet är ett anteridium


Hongametangiet är ett arkegon


Embryo


Sporopollenin


Alla har generationsväxling med sporofyt och gametofyt osv osv.Bållevermossa

Bladmossa

Levermossa.


Marchantia bl.a.

var sitter sporofyten på mosso?

kulan på skaftet

vad är den mossan vi ser i naturen?

gametofyten/mossplantan

Synapmorfier för fröväxter

Heterospori


En funktionell megaspor

ticka, basidiesvamp

basidiesvamp, rostsvamp.

Märke


Stift


Ståndare


Pistill


Knapp


Hylle


Kronblad


Fruktämne