Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nämn 3 viktiga begrepp inom företagsprofilering.

Identitet


Vision


Profil

Ge 3 exempel på profiler.

Individuell profil (ledningens och personalens framtoning)


Miljöprofil (exteriörer,interiörer på kontor eller försäljningsställen)


Visuellprofil (översättning avföretagets mål, vision till ett visuellt språk i form av logotyp, företagsmärke ellerfärgsättning.)
Viktigt vid logotyp: massor att tänka på, ska funka lika bra på ettkvitto som på 3D-animation. Måste ha hög läsbarhet och krav på tidlöshet.

Nämn två typer av företagsnamn man kan ha.

Generisk: beskrivande (pianoflytt)


Arbiträrt: godtyckligt utan koppling till verksamhet (Apple, även om äpplet symboliserarfruktsamhet och kunskap)

Vilka 4 typer av företagsmärken finns det?

Ideogram: ett märkesom visar själva idén med företagets verksamhet. Nikes swoosh referar till denvitalitet som företagets produkter erbjuder.


Piktogram: en stark förenklad ochstiliserad bild. T.ex. Apple


Figurbild:symboliserar företagets verksamhet. Aftonbladet= en geting som är uppkäftig ochsymboliserar tidningens undersökande och avslöjande journalistik.


Bokstavsmärken: oftast av intialer, T.ex. H&M