Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Stance, Step
bu
Horse
ma bu
lunge, bow & arrow
gong bu
Cat, "T"
ding bu
Light, empty
xu bu
bow, pressing
pu bu
sit-down, resting
xie bu
Crane, rais-leg
ti tui
Stealing, cross
cha bu
Stepping
bu fa
advance, step forward
jin bu
retreat, step backward
tui bu
cross-behing step
cha bu
cross-in-front step
gai bu
c-step
hu xing bu
jumping step
tiao bu
skippig step
dian bu
sliding step
gu bu
stomp foot
zhen jiao
stomping step
ta bu
walking step
xing bu
kicking step
ji bu
fist
quan
vertical fist
li quan
flat fist
ping quan
chamber fists
bao quan
punch
chong quan
hammer fist
za quan
palm
zheng zhang
palm strike (from chamber)
ji zhang
push palm (across body from shoulder)
tui zhang
spear hand, piercing palm
chuam zhang
chop
pi zhang
claw
zhao
eagle claw
ying zhao
hook hand
gou shou
flower hands
wuhua shou
elbow strike
zhuang zhou
palm block
jia zhang
fist block
jia quan
inward parry
li ge
outward parry
wai ge
catch and hold
qin na
snap kick, spring kick
tan tui
front toe kick, flying foot kick
fei jiao
single slap kick, front slap toe kick
dan pai jiao
front thrust toe kick, pierce heart kick
chuan xin tui
front heal kick
zheng ti tui
side kick
ce ti tui
back heel kick
hou deng tui
inside crescent kick
li he tui
inside slap crescent kick
li he tui
front leg sweep
qian sao tui
back leg sweep, reverse sweep
hou sao tui
knee strike
xi liao
jumping front kick, jumping toe kick
teng kong fei jiao
jumping snap kick
teng kong jian tan
jumping consecutive double front kick
teng kong lian huan fei jiao
jumping front double kick
teng kong shuang fei jiao
jumping spin inside kick, tornado kick
xuan feng jiao
staff
gun
short staff
duan gun
broadsword, sa ber
dao
straight sword
jian
spear
qiang
small walking fist
xiao hang quan
northern small snake set
bei xiao she quan
northern small cotton fist
bei xiao mian quan
northern small plum flower fist
bei xiao meihua quan
sun Wu-kong (monkey king) staff
sun wuikong gun
northern short staff
bei duan gun