Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Wat is een uitdaging bij het ontwikkelen van een hedendaags OS?

Snelheid van veranderingen waarop besturingssystemen moeten kunnen inspelen vereistnieuwe methoden voor het ontwerpen van besturingssystemen.

Som deze nieuwe methoden op?

Microkernelarchitectuur,


Multithreading,


Symmetrische multiprocessing,


Gedistribueerde besturingssystemen, Objectgeoriënteerd ontwerp.

Verklaar microkernelarchitectuur?

Enkele essentiële functies toegewezen aan de kernel.


Adresruimten,


Communicatie tussen processen,


Basissheduling


Andere diensten worden verzorgd door andere processen, servers genoemd.


Deze methode maakt het mogelijk om kernel en servers gescheiden teontwikkelen. Vereenvoudigde implementatie, verhoogt flexibiliteit en is zeer geschikt ingedistribueerde omgeving.

Verklaar symmetrische multiprocessing.

SMP = autonoom computersysteem met volgende kenmerken


Er zijn meerdere processors


Processors delen hetzelfde hoofdgeheugen en dezelfde I/O voorzieningen die onderling verbonden zijn via een bus of een andersysteem voor interne verbindingen


Alle processors kunnen dezelfde functie uitvoeren


Verschillende processoren kunnen in parallel werken. Besturingssysteem zorgt voor scheduling van threads of processen op deindividuele processoren en voor synchronisatie tussen de processoren.