Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Maska, bezstarostná tvář

Agrimony

Neznámé strachy, předtuchy

Aspen

Povýšení, kritika ostatních, přehnané morální hodnoty

Beech

Přehnaný altruismus, neschopnost říct ne

Centaury

Nejistota vlastního úsudku


- potvrzení, častná manipulace

Cerato

Blížící se vybouchnutí


- neschopnost ovládat emoce


- pocit blížícího se nervového zhroucení

Cherry plum

Opakování chyb


- neschopnost se poučit

Chestnut Bud

Manipulace


- benefit za péči

Chicory

Zasněnost


- únik z reality

Clemantis

Nečistota, snížené sebevědomí o vlastním těle

Crab Apple

Přetíženost


- stav vnitřního přetížení


- proti vyhoření

Elm



Neúspěch, vzdání to

Gential

Obrovská beznaděj

Gorse

Upovídannost, egocentrismus

Heather

Vztek, agresivita, žárlivost, choleričnost

Holly

Zaseknutí v minilosti

Honeysuckle

Odkládání povinností


- motivační esence

Hornbeam

Neustálý spěch a rychlé reakce

Impatiens

Méněcennost


- nedůvěra ve své schopnosti, žádný risk

Larch

Strach z konkrétního

Mimulus

Zármutek, dočasné nesení břemena ostatních

Mustard

Vytrvávají do poslední chvíle, výdrž


- nevzdávají se

Oak

Vyčerpanost, regenerace

Oliva

Omlouvání se, pocity viny

Pine

Strach o ostatní

Red Chestnut

Panický strach

Rock Rose

Rutina, perfekcionalismus

Rock Water

Nerozhodnost

Sclerantus

Šok

Star of Bethlehem

Hluboká deprese

Sweet Chestnut

Fanatismus

Vervain

Dominance, diktátor, vůdce

Vine

Ochranná esence

Walnut

Odstup, rezervovanost

Water Violet

Nechtěnné myšlenky

White Chestnut

Hledání životního cíle

Wild oat

Rezignace

Wild rose

Chudinka

Willow