Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Evolucionistická. představitel

Edward B. Tylor

Animismus, Fetišismus, Polyteismus, Monoteismus

Edward B. Tylor

Difuzionistická Antropologie-představitelé

F. Boas (Smith)

Difuzionistická Antropologie - předmět

Existence shodných kulturních prvků- důkaz o šíření kultury. Pyrimidy

Stěhuje se prvek, ne lidi.


F. Boas- co zkoumal

žid, zkoumal lebky a jejich vývoj u migrantu- kultura důležitější než genetika

Konfiguracismus- předmět

kulturní gramatika je unikátní v každé společnosti. Je unikátní,není ovlivněná, popíšeme samotou kulturua nemusíme ji nacpat do vzorečků..

Konfiguracismus- představitelé

R. Benedict (žačka Boase)


Chrizanténa a meč

R. Benedict- co napsala

Chrizanténa a meč

Psychologická antropologie- předmět

psychoanalýza, rozhovory s informátory

Psychologická antropologie- představitelé

M. Mead (Samoa- zkoumání divochů a jejich puberty)

Funkcionalistická (strukturálně funkcionalistická) Antropologie- předmět

Zkoumali konkrétní jev ve společnosti a jakou má funkci. Předpokládá holismus (celek důležitější než části) a zdůrazňovali racionalitu.

Funkcionalistická Antropologie-představitelé

Bronoslaw Malinowski


A. Redcliffe- Brown


E. Ewans- Pritchard

Malinowski- co zkoumal

Biologická antropologie, funkce jsou založeny na uspokojování potřeb. Není důležité sledovat to, co mýti říkají,ale jejich fci ve společnosti.

Kdo se zabýval vyměným systémem Kula?

Malinowsky- funkcionalismus

Čím se zabýval Radcliffe- Brown

strukturální funkcionalismus. Kultura jako adaptační a integrační mechanismus.

Čím se zabýval Evans- Pritchard

Analýza vnitřní logiky a smyslu. Čarodějnictví, věštby,magie...

Magie u Malinowskiho

Člověk potřebuje získat jistot k úspěhu, zajistit si nejisté věci.

Magie u Radclifa Browna

Magický rituál úzkost vytváří, úzkost provokuje správné chování lidí

Magie u Evanse Pritcharda

Magie je součást společenské kultury

Na čem je založená strukturální antropologie a Magie

na lingvistice, Mýtémy a mytéma

Strukturální antropologie- představitel

Strauss

Neovolucionistická antopologie- co a kdo

Kultura jako adaptivní systém.L. White

Ekologická a.- co a kdo

Kultura adaptivní systém,snaha udržet rovnováhu.


J.H. Steward, M. Harris

Symbolická antropologie- předmět

Kultura jako symbolický systém, systém symbolů a významů.

Symbolická antropologie- představitelé

Mary Douglas


Victor Turner


Clifford Greetz