Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to plead
blagac
to urge
namawiać
to clear out
posprzatac wyprowadzic sie
to break up
zerwac, rozbic, konczyc sie
to put off
odlozyc na pozniej, odrzucic
to set down
zapisac, wyladowac (proces)
to touch down
wyladowac
spot
malutka kropka
to spot
zauwazyc
loopy
foolish, stupid, crazy
to relent
give up, change mind
extertion
wysilek
labour
ciezka praca fizyczna
toil
ciezka, meczaca praca fizyczna
foretold
przepowiednia
beam
promien
to twickle
mrugac
amiss
pominiete
to stress sb out
stresowac kogos
to heave
to puul hard, to through up