Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad skiljer ANS från Somatomotoriska nervsystemet (SNS)?

Målorgan•


SNS: skelettmuskel •


ANS: glatt & hjärtmuskulatur, körtlar– Efferenta nervbanor •


SNS: kraftigt myeliniserade axon från CNS till målorgan, ett neuron hela vägen •


ANS: ofta mindre myelin kring axon, ofta flera neuron i nervbanorna (pre- och post-ganglion neuron)– Neurotransmittorer• SNS: alltid acetylkolin • ANS: acetylkolin & noradrenaline

Kolinerga / Adrenerga receptorer i ANS

Kolinerga= känsliga för acetylkolin


Adrenerga= känsliga för noradrenalin adrenalin

Vilka transmittorer och receptorer finns i det parasympatiska nervsystemet?

Acetykolin och


kolinerga receptorerna: nikotinreceptor och muskarinreceptor

Adrenerga receptorer

A receptorer blodkärl, drar ihop sig


B1 receptorer hjärta, ökar frekvens


B2 flesta målorgan, slappna av

Sensorer i ANS

Mekanoreceptorer: reagerar på tänjning, ger information om tryck, volym, flöde etc. – Kemoreceptorer: reagerar på omgivningens kemiska sammansättning: reglerar t.ex. andning och kompensationsmekanismer vid blödning – Smärtreceptorer: reagerar på både kemiska och mekaniska stimuli, förmedlar s.k. visceral smärta.

ANS består av motorneuron som innerverar.. målorgan..homeostas

Innerverar glatta muskelceller, hjärtmuskulatur och körtlar –


Målorgan – inre organ och blodkärl


Förmedlar homeostas, ökar eller minskar aktivitet av inre organ – Ej viljestyrt

Tillstånd med homeostatisk obalans i cns

Diabetes och gikt

Homeostas

Konstant och stabilt tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system.

Tre organ som påverkas vid aktivering av det parasympatiska nervsystemet samt effekt hos målorgan.

Hjärta: minskar frekvens och slagkraft


Öga: pupillsammandragning och inställning för seende på nära håll


Tarm: stimulerar perilstaltikLokala effekter jämfört med symptatiska


Främjar näringsupptag, återhämtning, energisparande

Tre organ som påverkas av sympatiska nervsystemet och effekt

Transmittor perifert: NoradrenalinHjärta: högre frekvens och ökad blodpumpning som följd


Hud/inälvor: vasokonstriktion


Aktiva muskler: vasodilationEffekt: höjer beredskakp och prestationsförmåga