• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Je moet elke dag minimaal 2,5 liter vocht drinken.
You must drink at least 2.5 litres of fluids every day.
Draag een lange broek zodat de muggen je niet kunnen steken.
Wear long trousers so mosquitos can’t sting you.
Je kunt insectenspray op je blote huid gebruiken.
You can use a bug spray on your exposed skin.
Vermijd schaaldieren de volgende keer als je eten bestelt.
Stay clear of shellfish the next time you order food.
Je moet het een paar dagen bij water en droog brood houden.
You’ve got to stick to water and dry bread for a few days.
Ik zal je een zalfje geven. Smeer het drie keer per dag op de beet totdat de zwelling weg is.
I will give you an ointment. Put it on the bite three times a day until the swelling is gone.
Ik denk dat je een buikvirus hebt.
I think you have a stomach virus.
Je zou best eens een allergische reactie kunnen hebben.
You might have an had allergic reaction.
Het klinkt alsof je uitgedroogd bent.
It sounds like you’re dehydrated.
Het lijkt er op dat je bent gestoken en de beet is gaan ontsteken.
It looks like you were bitten and the bite got infected.
Ik zal een bloedtest doen om het zeker te weten.
Let me run a blood test to be sure.
Ik drink bijna nooit meer dan twee glazen water per dag.
I rarely drink more than two glasses of water a day.
Ik ben het gewend om mijn raam open te laten als het heet is.
I’m used to keeping my window open when it’s hot.
Ik word vaak gestoken door muggen.
I get stung by mosquitos very often.
Je bent normaal gesproken best dapper en je bent vast niet bang voor naalden.
You’re normally quite brave and can’t be afraid of needles.
We eten ze thuis nooit, omdat mijn moeder er ziek van wordt.
We never eat them at home, because they make my mom sick.
Heb je ooit soortgelijke klachten gehad?
Have you ever had similar symptoms?
Hoeveel drink je normaal gesproken thuis?
How much do you usually drink at home?
Ben je het gewend om schaaldieren te eten?
Are you used to eating shellfish?
Hoe bescherm je jezelf normaal gesproken tegen muggen?
What do you normally do to protect yourself from mosquitos?
Voel je je vaak misselijk of duizelig?
Do you often feel nauseous or dizzy?
Heb je iets ongebruikelijks gedaan of gegeten?
Have you done or eaten anything unusual?
Ik bid altijd voor een maaltijd.
I always say a short prayer before a meal.
Ik ga nooit naar religieuze ceremonies.
I never go to religious ceremonies.
Vanwege mijn godsdienst eet ik geen varkensvlees.
Because of my religion, I don’t eat pork.
Ik geloof niet in God, maar ik geloof wel in een hogere macht.
I don’t believe in God, but I do believe in a higher power.
Ik draag een teken op mijn voorhoofd.
I wear a mark on my forehead.
Tijdens het festival steken we een kaars aan.
During Diwali, we light up a candle.
Ik ben sinds januari door India aan het reizen.
I have been travelling through India since January.
Ik heb nog niet eerder Chanoeka gevierd.
I haven’t celebrated Hanukkah before.