• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Neemt u me niet kwalijk. Ik denk dat dit de bestelling van iemand anders is.
Excuse me. I think this may be someone else’s order.
Daar ben ik het mee eens! Dit vlees is helemaal niet gaar.
I agree! This meat is terribly undercooked.
Mijn excuses voor de verwarring.
I apologise for the confusion.
Ik geloof dat ik mijn biefstuk doorbakken heb besteld. Deze is rood.
I believe I ordered my steak well-done. This is rare.
Ik heb niet genoten van mijn maaltijd, om eerlijk te zijn.
I didn’t enjoy my meal, to be honest.
Ik heb dit dessert niet besteld.
I didn’t order this dessert.
Ik zal u zo een nieuw gebakje brengen.
I will bring you a new pastry in a minute.
Ik zal zorgen dat u een ander drankje krijgt.
I will make sure you get another drink.
Ik zal daar meteen voor zorgen.
I will take care of that right away.
Ik zal met de kok praten en zorgen dat dit meteen wordt vervangen.
I will talk to the chef and have this replaced immediately.
Ik zou graag een nieuw gerecht krijgen.
I’d like to get a new dish.
Ik ben bang dat ik het daar niet mee eens ben. U heeft dit wel besteld.
I’m afraid I disagree. You did order this.
Ik wacht al meer dan 30 minuten op mijn drankje.
I’ve been waiting for my drink for over 30 minutes.
Ons bezoek aan uw restaurant is niet waar we op gehoopt hadden.
Our visit to your restaurant was not what we were hoping for.
De service had (niet) beter gekund.
The service could (not) have been better.
De serveerster heeft me het verkeerde drankje gebracht.
The waitress brought me the wrong drink.
Dit bestek ziet er vies uit. Kunt u me een ander mes brengen?
This cutlery looks dirty. Could you bring me another knife?
We willen u graag een gratis maaltijd aanbieden.
We’d like to offer you a complimentary meal.
We zijn erg tevreden met dat aanbod.
We’re very pleased with that offer.
Wilt u een dessert van het huis accepteren?
Would you please accept a dessert on the house?
Ik heb gevraagd om warme chocolademelk zonder slagroom.
I asked for a hot chocolate without whipped cream.
Ik kan niet geloven dat je zo koel kunt reageren op dit ontroerende verhaal.
I can’t believe how you can react so coldly to this moving story
Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder mijn piano, omdat het me iedere dag zoveel plezier brengt.
I can’t imagine my life without my piano, as it brings so much happiness every day.
Ik was ongelofelijk in de war toen ik deze video had gekeken.
I felt incredibly confused after I watched this video.
De documentaire was fascinerend om te zien.
The documentary was fascinating to watch.
Het verhaal over de vermiste personen raakte me echt.
The story about the missing people really moved me.
Dit interesseert me niet, dus ik wil er niets meer over leren.
This doesn’t interest me, so I don’t want to learn more about it.
Door dit nieuws moest ik zo hard lachen dat de tranen over mijn wangen liepen.
This news made me laugh so hard, tears were running down my face.
Eerlijk gezegd ben ik best teleurgesteld. Het is zo’n saaie video!
To be honest, I’m rather disappointed. It’s such a boring video.