• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kan ik de dokter spreken, alsjeblieft? Het is erg dringend!
Can I see the doctor, please? It’s quite urgent!
Hebt u een afspraak?
Do you have an appointment?
Heb je iets ongebruikelijks gedaan of gegeten?
Have you done or eaten anything unusual?
Ik denk dat je buikvirus hebt.
I think you have a stomach virus.
Ik zou graag de dokter spreken. Ik blijf maar overgeven.
I’d like to see a doctor. I keep vomiting.
Ik kom uit Engeland. Mijn adres is 23 Arundel Road in Londen.
I’m from England. My address is 23 Arundel Road in London.
Ik heb een afspraak met dokter Stephens om 15.15 uur.
I’ve got an appointment with doctor Stephens at 3:15.
We eten ze thuis nooit, omdat mijn moeder er ziek van wordt.
We never eat them at home, because they make my mum sick.
Wat zijn uw klachten?
What are your symptoms?
Hebt u ooit soortgelijke klachten gehad?
Have you ever had similar symptoms?
Ben je het gewend om schaaldieren te eten?
Are you used to eating shellfish?
Voel je je vaak misselijk of duizelig?
Do you often feel nauseous or dizzy?
Ik ben het gewend om mijn raam open te laten als het heet is.
I’m used to keeping my window open when it’s hot.
Ik word vaak gestoken door muggen.
I get stung by mosquitos very often.
Tijdens ramadan eten we overdag niet.
During Ramadan, we don’t eat during the day.
Ik mag niet buiten zijn na 10 uur ’s avonds.
I am not allowed to stay out after 10 p.m.
Ik begin mijn ochtend altijd met het zeggen van een gebed.
I begin every morning by saying a prayer.
Ik eet geen vlees, omdat ik geloof dat dieren heilig zijn.
I don’t eat meat, because I believe animals are sacred.
We vieren Diwali met heel veel lichtjes.
We celebrate Diwali with lots of lights.
We komen elke woensdag bij elkaar in de tempel.
We come together at the temple every Wednesday.
Ik draag altijd een lang, oranje gewaad.
I always wear a long, orange robe.