• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ik was erg blij dat ik kon komen vandaag.
I was very pleased to be able to come today.
Ik ben blij dat we naar de Kaapse Klopse zijn gekomen, jij niet?
I’m happy that we came to the Kaapse Klopse, aren’t you?
De fanfare was geweldig, of niet?
The brass band was terrific, wasn’t it?
Ik was heel blij dat ik het kon zien.
I was delighted to see it.
Ik vond vooral de kleurrijke kostuums mooi, jij niet?
I especially liked the colourful costumes, didn’t you?
Ik zou wel willen dat het minder druk was.
I wish it weren’t so busy though.
Het voldeed niet aan mijn verwachtingen.
It didn’t live up to my expectations.
Ik had ze liever zien winnen.
I’d rather have seen them win.
Jammer genoeg kon ik niet meedoen in de parade.
Unfortunately, I couldn’t participate in the parade.
Het is jammer dat er geen etenskraampjes zijn, nietwaar?
It’s a pity that there aren’t any food stalls, isn’t it?
Laat me je vertellen over mijn weekend.
Let me tell you about my weekend.
We kwamen vroeg in de ochtend aan.
We arrived early in the morning.
Eerst was alles leuk.
At first everything was fun.
Toen gingen we in de zweefmolen.
Then we went on the chair swing.
Daarna was het droog, dus gingen we naar de kermis.
After that it was dry, so we went to the funfair.
Kortom: je bent naar de kermis geweest.
In short, you went to the funfair.
Uiteindelijk hebben we een mooie dag gehad ondanks het (slechte) weer.
In the end, we had a nice day despite the (bad) weather.
Dus, (wat je zegt is:) het is een leuk uitje als het mooi weer is.
So, (what you’re saying is,) it’s a fun outing if the weather’s nice.
In een notendop: dat was ik!
In a nutshell: I was!
We konden onze ogen niet geloven toen we aankwamen.
We couldn’t believe our eyes when we got there.
Gelukkig had de auto een automatisch slot.
Fortunately, the car had an auto-lock system.
Godzijdank heeft hij geen raam stukgeslagen om te ontsnappen.
Thank goodness he didn’t break a window to get away.
Ik was erg opgelucht toen de politie arriveerde.
I was really relieved when the police arrived.
Ik realiseerde me dat ik geluk had dat mijn tas nog in de auto lag.
I realised I was lucky that my bag was still in the car.
Het was zo’n opluchting dat mijn eigendommen er nog waren.
It was such a relief to see all my belongings were still there.