• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat vind jij zelf van graffiti?
What do you personally think of graffiti?
Vind je dat niet verkeerd?
Don't you think it's wrong?
Wat vind je het mooist?
What do you like best?
Nou, wat is daar mis mee?
Well, what's wrong with that?
Is er iets wat je er wel leuk aan vindt?
Is there anything you do like about it?
En jij?
What about you?
Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk.
Of course, you're quite right there.
Ik ben het hierover niet met je eens.
I disagree with you on that.
Ik vind het leuk dat het kleurig is.
I like that it's colourful.
Ik vind de cirkels en vormen echt prachtig.
I really love the circles and shapes.
Laten we nu aan de muurschildering beginnen.
Let’s start the mural now.
Sorry, maar zo moeten we niet beginnen.
I’m sorry, but that’s not how we should start.
Ik zou deze muur groen schilderen.
I would paint this wall green.
Ik vind de muurschildering wel best.
I'm OK with the mural.
Dat klinkt geweldig!
That sounds great!
Ik hoop je te zien op mijn feest op 6 augustus.
I hope to see you at my party on August 6.
Ik hou mijn afscheidsfeestje op het strand.
I’m throwing my going away party at the beach.
Kun je aanstaande zaterdag naar mijn examenfeest komen?
Can you come to my graduation party next Saturday?
Sorry, ik moet mijn housewarming uitstellen.
Sorry, I have to postpone my housewarming party.
Je gaat met me mee naar Steve’s feest, nietwaar?
You’re coming to Steve’s party with me, aren’t you?
Kunnen jullie allemaal wat lekkers meenemen?
Can you all bring some snacks?
Ik wil graag dat iedereen er om 8 uur is morgen.
I need everyone to be there at 8 a.m. tomorrow.