• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kunt u ons vertellen welke bus we moeten nemen naar het kasteel?
Can you tell us which bus to take to the castle?
Waar moet ik uitstappen?
Where do I need to get off?
Hoe kom ik van de bushalte naar het kasteel?
How do I get from the bus stop to the castle?
Hoe laat gaat de laatste trein terug naar Swansea?
What time is the last train back to Swansea?
Hoe lang duurt het om daar te komen?
How long will it take to get there?
Je moet bus 50 naar Cardiff Castle hebben.
You need the number 50 bus to Cardiff Castle.
Je moet uitstappen in Castle Street.
Your stop is in Castle Street.
De bushalte ligt recht tegenover het kasteel.
The bus stop is directly opposite the castle.
Het duurt ongeveer 15 minuten om er te komen.
It will take about fifteen minutes to get there.
Neem de bus naar Cardiff Central Station.
Take the bus to Cardiff Central Station.
De laatste trein naar Swansea vertrekt om 23:08 uur.
The last train to Swansea departs at 11:08 p.m.
We zijn op zoek naar het (stads)centrum.
We're looking for the city centre.
Gaan we de goede kant op?
Are we going the right way?
Sla linksaf op het plein.
Turn left at the square.
Volg de weg.
Follow the road.
Hoe ziet de straat eruit?
What does the street look like?
Het is een groot grijs gebouw met een hoge toren.
It’s a big grey building with a tall tower.
We staan naast een drukke bushalte.
We're next to a busy bus stop.
Er staat een grote fontein vlak voor me.
There’s a large fountain right in front of me.
Veeg de vloer zo snel mogelijk.
Vacuum the floor ASAP.
Ben zo terug! Ik ben meer schoonmaakproducten aan het halen.
BRB! I’m getting more cleaning supplies.
Ik ben onderweg naar de winkel.
I’m OMW to the shop.
Sorry, ik ben niet beschikbaar om morgen de was te doen.
Sorry, I’m N/A to do the laundry tomorrow.
Ik zie je om 2 uur vanmiddag!
CU at 2 p.m.
Trouwens, vergeet niet om boodschappen te doen.
BTW, don’t forget to do the shopping.
Ter informatie, de planten moeten vandaag water gegeven worden.
FYI, the plants need to be watered today.