• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Waar kom je vandaan?
Where are you from?
Waar ga je naar school?
Where do you go to school?
Hoeveel geld verdien je?
How much money do you earn?
Hoeveel zakgeld krijgt hij?
How much pocket money does he get?
Wat voor baan heeft je vriend(in)?
What kind of job does your friend have?
Was je T-shirt duur?
Was your T-shirt expensive?
Ben je goed in het vinden van koopjes?
Are you good at finding bargains?
Wat is je favoriete band?
Who are your favourite band?
Ik kom uit Dublin.
I’m from Dublin.
Ik ben zit op Middleton College.
I’m a student at Middleton College
Ik heb een baan.
I have a job.
Ik heb geen baan.
I don’t have a job.
Ik verdien 9 euro per uur.
I earn 9 euros an hour.
Mijn vriend werkt als een verkoper / verkoopster.
My friend works as a sales assistant.
Ze is erg goed in geld sparen.
She is very good at saving money.
Ze is niet erg goed in geld sparen.
She is not very good at saving money.
Neem me niet kwalijk iedereen.
Excuse me, everyone.
Mag ik jullie aandacht?
May I have your attention?
Pardon, maar …
Pardon me, but …
Stoor ik?
Am I interrupting?
Kun je wat langzamer praten?
Could you speak more slowly?
Zou je dat kunnen herhalen, alsjeblieft?
Could you repeat that, please?
Sorry, wat zei je?
I'm sorry, what did you say?
Pardon?
Pardon (me)?
Ik versta je niet.
Sorry, I didn’t get that.
Ik begrijp niet wat je zegt.
I don't understand what you're saying.
Natuurlijk! Hoe is 3 uur voor jou?
Sure! Will 3 o’clock work for you?
Ja, maandag is perfect!
Yes, Monday would be perfect.
Prima! Ik bel je vanavond.
Great! I will call you tonight.
Klinkt leuk!
Sounds fun!
Ik zal je ontmoeten bij het station.
I will meet you at the train station.
Kunnen we in plaats daarvan niet afspreken bij de ingang?
Can we meet at the entrance instead?
Sorry, ik kan niet met jullie meegaan.
Sorry, I can’t go with you.
Ik ben bang dat ik zaterdag niet kan.
I’m afraid I can’t on Saturday.
Het spijt me, maar ik ga het niet halen.
I’m sorry, but I won’t be able to make it.