• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/101

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

101 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to collaborate
samenwerken
community
gemeenschap
conservation
(natuur)behoud
delighted
verheugd
to disturb
(ver)storen
to involve
betrekken
knowledge
kennis
maintenance
onderhoud
to make an effort
moeite doen
multiple
meerdere
previous
vorige
recently
onlangs
reserve
natuurgebied
species
(dier)soort
to assess
beoordelen
benefit
voordeel
to decline
afnemen; dalen
fence
omheining
gradually
geleidelijk
guide
gids
policy
beleid
population
bevolking; populatie
restricted
beschermd, verboden
survey
enquête; onderzoek
sustainable
duurzaam
vegetation
beplanting
data
gegevens
to develop
ontwikkelen
device
apparaat
electronics
elektronica
feature
kenmerk
to insert (into)
insteken; ergens in plaatsen
to launch
lanceren
to operate
besturen
performance
prestatie
plenty
meer dan genoeg
security
beveiliging
to support
ondersteunen
unusual
ongebruikelijk
to apply
toepassen
to attach
vastmaken
engineer
ontwikkelaar; technicus
headquarters
hoofdkantoor
impractical
onhandig
instantly
meteen
permission
toestemming
programmer
programmeur
to provide with
geven, voorzien van
search engine
zoekmachine
statistics
statistieken
voice recording
spraakopname
to ascend
stijgen
coral reef
koraalrif
current
stroming
depth
diepte
to descend
dalen
gradual
geleidelijk
lack of
gebrek aan
marine
zee-
to obey
gehoorzamen
to pollute
vervuilen
to be responsible for
verantwoordelijk zijn voor
to secure
vastmaken
shipwreck
scheepswrak
substantial
aanzienlijk
surface
oppervlakte
to surround
omringen
tide
getij
appropriate
gepast
certified
gediplomeerd
coast
kust
dissolve
oplossen
to float
drijven
intentionally
opzettelijk
to puncture
doorprikken
to underestimate
onderschatten
affordable
betaalbaar
application form
aanmeldformulier
availability
beschikbaarheid
confirmation
bevestiging
consumer
consument
credit
tegoed
fee
inschrijfgeld
to highlight
benadrukken
independent
onafhankelijk
insurance
verzekering
payment
betaling
preference
voorkeur
purchase
aankoop
to raise
inzamelen
regular
vaste klant
retail
detailhandel
several
enkele; meerdere
significant
aanzienlijk
trader
handelaar
value
waarde
variety
verscheidenheid
auction
veiling
to be certain
er zeker van zijn
to reuse
hergebruiken
sustainable
duurzaam