• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kapotmaken / repareren
break / mend
schadelijk / gunstig
harmful / beneficial
toenemen / afnemen
increase / decrease
tevreden / teleurgesteld
pleased / disappointed
apart; gescheiden / samen
seperate / together
vergelijkbaar / verschillend; anders
similar / unalike
vrijwillig / gedwongen
voluntary / forced
zwakker maken / verbeteren
weaken / improve
woedend
furious
afschuwelijk
awful
enorm
huge
brandschoon
spotless
overvol; stampvol
packed
smerig
filthy
hilarisch; dolkomisch
hilarious
fantastisch
fantastic
prachtig
gorgeous
verrukt; opgetogen
delighted
fascinerend; boeiend
fascinated
ellendig
miserable
doodsbang
terrified
piepklein
tiny
uitgeput
exhausted
afschuwelijk; afgrijselijk
hideous
slecht
bad
groot
big
schoon
clean
druk
crowded
vies
dirty
grappig
funny
goed
good
mooi
good-looking; beautiful
blij
happy
interessant
interesting
verdrietig
sad
bang
scared
klein
small
moe
tired
lelijk
ugly
boos
angry
kapotgaan
break down
meenemen; meebrengen
bring along
opvoeden
bring up
(kort) bezoeken
call in on
afzeggen; afblazen
call off
doorgaan met; voortzetten
carry on
ziek worden
come down with
iets (samen) doen; afspreken
hang out
wachten
hold on
passen op
look after
onderzoeken
look into
uitstellen
put off
tolereren; verdragen
put up with
tekortkomen; opraken
run out of
uitzetten; uitdoen
turn off
aanmaken; aanzetten
turn on