• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ben je het gewend om schaaldieren te eten?
Are you used to eating shellfish?
Voel je je vaak misselijk of duizelig?
Do you often feel nauseous or dizzy?
Heb je ooit soortgelijke klachten gehad?
Have you ever had similar symptoms?
Hoeveel drink je normaal gesproken thuis?
How much do you usually drink at home?
Ik word vaak gestoken door muggen.
I get stung by mosquitos very often.
Ik drink bijna nooit meer dan twee glazen water per dag.
I rarely drink more than two glasses of water a day.
Ik zal je een zalfje geven. Smeer het drie keer per dag op totdat de zwelling weg is.
I will give you an ointment. Put it on the bite three times a day until the swelling is gone.
Ik ben het gewend om mijn raam open te laten als het heet is.
I’m used to keeping my window open when it’s hot.
Het ziet eruit alsof je bent gestoken en de beet is gaan ontsteken.
It looks like you were bitten and the bite got infected.
Het klinkt alsof je uitgedroogd bent.
It sounds like you’re dehydrated.
Ik zal een bloedtest doen om het zeker te weten.
Let me run a blood test to be sure.
Vermijd schaaldieren de volgende keer als je eten bestelt.
Stay clear of shellfish the next time you order food.
Draag een lange broek zodat de muggen je niet kunnen steken.
Wear long trousers so mosquitos can’t sting you.
Je kunt insectenspray op je blote huid gebruiken.
You can use bug spray on your exposed skin.
Je kunt best eens een allergische reactie hebben.
You might have an allergic reaction.
Je moet elke dag minimaal 2,5 liter vocht drinken.
You must drink at least 2.5 liters of fluids every day.
Je bent normaal gesproken best dapper en echt niet bang voor naalden.
You’re normally quite brave and surely not afraid of needles.
Je moet het de komende paar dagen bij water en droog brood houden.
You’ve got to stick to water and dry bread for a few days.
We eten ze thuis nooit, omdat mijn moeder er ziek van wordt.
We never eat them at home, because they make my mom sick.
Heb je iets ongebruikelijks gedaan of gegeten?
Have you done or eaten anything unusual?
Ik denk dat je een buikvirus hebt.
I think you have a stomach virus.
Ik begin mijn ochtenden met een gebed.
I start my mornings by saying a prayer.
Ik eet geen rundvlees, omdat ik geloof dat de koe een heilig dier is.
I don’t eat meat, because I believe animals should be respected.
We vieren Diwali met heel veel lichtjes.
We celebrate Diwali with lots of lights.
We komen elke woensdag bij elkaar in de tempel.
We come together at the temple every Wednesday.
Ik draag altijd een lang, oranje gewaad.
I always wear a long, orange robe.
Ik mag niet naar buiten na 10 uur ’s avonds.
I am not allowed to stay out after 10 p.m.
Ik draag een teken op mijn voorhoofd.
I wear a mark on my forehead.
Tijdens Ramadan eten we niet tussen zonsopkomst en zonsondergang.
During Ramadan, we don’t eat between sunrise and sunset.
Ik vind het belangrijk om anderen te accepteren zoals ze zijn.
I find it important to accept others for who they are.