• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/79

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

79 Cards in this Set

 • Front
 • Back
average
gemiddeld
boarding school
kostschool
by heart
uit het hoofd
cheat sheet
spiekbriefje
compulsory
verplicht
delighted
erg blij
dictionary
woordenboek
exception
uitzondering
to expel
schorsen; van school sturen
to get away with
wegkomen met
to get detention
moeten nablijven
graduation
diploma-uitreiking
insufficient
onvoldoende, niet genoeg
internship
stage
lecture
lezing; preek
opportunity
kans
principal
schoolhoofd; rector
progress
vooruitgang
responsibility
verantwoordelijkheid
to revise for
studeren, herhalen
science
natuurkunde en scheikunde
social studies
maatschappijleer
tuition
schoolgeld
to turn a blind eye
een oogje dichtknijpen
bacteria
bacterie
to be pregnant
zwanger
to bother
hinderen, last geven
chemist
apotheek
crutches
krukken
to cure
genezen
drug
medicijn
examination
onderzoek
habit
gewoonte
hygienic
hygiënisch
to increase
verhogen, toenemen
to itch
jeuken
to recover
herstellen
sigh
zucht
treatment
behandeling
to adjust
aanpassen
to approve
goedkeuren
batch
partij
consumer
consument
cotton
katoen
demand
vraag
denim
spijkerstof
fabric
stof
globally
wereldwijd
goods
goederen
invoice
factuur
labour
arbeid
logistics
logistiek
maintenance
onderhoud
manufacturer
fabrikant
packaging
verpakking
sample
voorbeeld; proefversie
shift
dienst, werktijd
stock
voorraad
storage
opslagruimte
supplier
leverancier
sustainable
duurzaam
(per) unit
(per) stuk, eenheid
warehouse
magazijn
waste
afval
wholesale
groothandel-
cemetery
kerkhof
choir
koor
exchange
uitwisseling
faith
vertrouwen
heaven
hemel
holy
heilig
influence
invloed
miracle
wonder
monk
monnik
to preach
preken
saint
heilige
symbol
symbool
wisdom
wijsheid
to worship
aanbidden