• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to accuse
beschuldigen
approach
aanpak
breaking news
belangrijk nieuws
to broadcast
uitzenden
citizen
inwoner, burger
to compare
vergelijken
to cover
verslaan, verslag doen van
deal
koop, overeenkomst
decade
periode van 10 jaar
to decrease
dalen
embarrassing
gênant
to handle
aanpakken, omgaan met
headline
(kranten)kop
homeless
dakloos
law
wet
listener
luisteraar
notification
melding
policy
beleid
poverty
armoede
to refuse
weigeren
remote control
afstandsbediening
to represent
vertegenwoordigen
solution
oplossing
viewer
kijker
chase
achtervolging
deadly
dodelijk
to drown
verdrinken
emergency
noodgeval
emergency services
hulpdiensten
to escape
ontsnappen
first aid kit
EHBO-set
to grab
grijpen
to hit
stoten
to locate
vinden
nurse
verpleegkundige
to shake
trillen
shelter
opvang
stretcher
brancard
urgent
dringend
victim
slachtoffer
air force
luchtmacht
battle
strijd; gevecht
bullet
kogel
customs agent
douanebeambte
to defend
verdedigen
to die
doodgaan; overlijden
to dodge
ontwijken
to draw
trekken (in loterij)
defeat
nederlaag
draft
dienstplicht
duty
(militaire dienst)plicht
fit
geschikt
gun
geweer
to honor (US); to honour (UK)
eren
marine
marinier
medic
hospik, militair verpleegkundige
memorial
monument; gedenkteken
navy
marine
peace
vrede
present
aanwezig
to remain
blijven
to stand up for
opkomen voor
troops
soldaten; troepen
truly
echt
to surrender
zich overgeven
victory
overwinning
bee
bij
beetle
kever
bush
bosje
color (US); colour (UK)
kleur
creepy
eng
extremely
buitengewoon
favorite (US); favourite (UK)
favoriet(e)
to hiss
sissen
lizard
hagedis
pincers
scharen (bij kreeftachtigen)
rock
rots
short
kort
slow
langzaam
tick
teek
species
soort