• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/196

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

196 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Når en hest står og er i balance er center of mass og center of motion sammenfaldende, hvad er vægtfordelingen af dyret?

Vægten er fordelt så forbenene er belastet med ca. 2/3 og bagbenene med 1/3.

Når et dyr gør brug af elasticiteten i senerne og udnytter den i den energibesparende "katapult -mekanisme" sker der følgende:

Lige inden fodens nedslag kontraheres bøjemusklerne og nedslags energien lejres i senen som elastisk energi. Denne frigives lige efter overrulningsfasen og undertøtter løftet og flexionen af tåen

Hvis man holder bla. distalt på ulna + radius og fixerer den distalt på humerus. Hvilken /hvilke bevægelse/bevægelser vil man kunne checke i det/de mellemliggende led?

Fleksion, ekstenstion og rotation

Hvilke strukturer vil være bestemmende for, hvorledes 2 vertebrae bevæger sig i forhold til hinanden?

Facetleddenes størrelse, form og vinkling

I columna vertebralis er de forskellige områder (cervicalt, thoracalt, lumbalt, sacralt og coccygealt) karakteriseret ved specifikke bevægelsestyper. Hvilken region er karakteriseret ved overvejende at udføre flexion og extension?

Regio lumbale

Hvad er definitionen på en motionunit?

Et led med alle de strukturer, der skal bruges, for at det kan bevæge sig.

Hvilke strukturer er der til at stabilisere et synovialled?

Et synovialled stabiliseres af både ligamenter, ledflader og muskler. Den største stabilitet kommer fra muskulaturen og udgør op til 80% og ligamenterne stabiliserer med op til 20%

Hvilken slags (eller hvor mange) facies artivulares har typisk thoracal vertebra?

To intervertebrale articulationer, 2 costotransverse, 2 fovea capitis costae craniales, 2 fovea capitis costae caudalis, 2 craniale facetled, 2 caudale facetled, ialt 12.

Hvad er ledflader i synovialled dækket af?

Hyalin brusk

Hvad hedder væsken i cavum synoviales?

Synovi

Hvad indeholder væsken synovi i led?

Højpolymere glycoproteiner

Hvilke to lag er capsula articularis dannet af?

Ydre: Stratum fibrosum


Indre: Stratum synoviales

Hvordan ernæres cartilago articularis?

Vha. diffusion

Når hesten støtter på benet, hvilken bevægelse laver tåleddet og hvad gør de tre seneslynger?

Tåleddet ekstenderes og seneslyngerne bliver strammet.

Hvad betyder periost?

Benhinde

Hvad betyder Ossa compacata?

Massivt knoglevæv

Hvad betyder ossa spongiosa?

Løst knoglevæv

Hvad betyder cavum medullare?

Marvhule

Hvad hedder metatarsus III på hesten?

Piben

Hvad betyder symphysis?

Sammenvoksning

Det danske ord for os pubis

Skambenet

Hvad er cruris?

Underben

Hvad er malleus?

Ankelknude

Hvad er calcaneus?

Hælebenet

Hvilken knogle danner nakkeregionen i kranium?

Os occipitale

Hvilken knogle danner kraniums loft?

Os frontale

Hvilke knogler danner kindbenet?

Os temporale og Os zygomaticum

Hvor mange knogler bliver næsehulen (cavum nasi) dannet af?

Fire

I hvilken rækkefølge kommer vertebrae?

Cervicale -> Thoracale -> Lumbale -> Sacrale -> Cyccygeale

Lumbale veterbrae er typiske ved at have brede og veludviklede processus transversus.Hvad er deres funktion?

Hæfte og leje for lændens extensor muskler, som ligger på dorsal fladen af processerne.

Hvad er det latinske ord for pandeben?

Os frontale

Hvad er det latinske ord for tindingeben?

Os temporale

Hvad er det latinske ord for tåreben?

Os lacrimale

Hvad er det latinske ord for isseben?

Os parietale

Hvad er det latinske ord for kileben?

Os spenoidale

Hvad er det latinske ord for sibben?

Os ethmoidal

Hvad viser A, B, C og D?

Hvad viser A, B, C og D?

A: C5


B: Aksis


C: Aksis' processus spinosus


D: Transversarium på atlas

Hvad peger A på?

Hvad peger A på?

Os incisivum

Hvad peger B på?

Hvad peger B på?

Os nasale

Hvad peger C på?
Hvad peger C på?

Maxilla

Hvad peger D på?

Hvad peger D på?

Os lacrimale

Hvilken struktur peger E på?
Hvilken struktur peger E på?

Arcus zygomaticus (kindbue)

Hvad peger F på?

Hvad peger F på?

Os frontale

Hvad peger G på?

Hvad peger G på?

Os Parietale

Hvad peger I på?

Hvad peger I på?

Os Occipitale

Hvilken struktur peger J på?

Hvilken struktur peger J på?

Bulla Tympani som er dannet af pars petrosum af os temporale

Hvad peger K på?

Hvad peger K på?

Os basisphenoidale

Hvad peger N på?

Hvad peger N på?

Os zygomaticus

Hvad peger L på?

Hvad peger L på?

Os pterygoideum

Hvad peger M på?

Hvad peger M på?

Os palatinum

Hvordan opretholdes Ca++ koncentrationen i en hvilende celle? (tre svar)

- I plasmamembranen finde Ca-pumper, der aktiv pumper Ca++ ud af cellen.
- I plasmamembranen findes Na,Ca-exchange systemer, som transporterer Ca2+ ud af cellen ved sekundær aktiv transport
- Ca2+ kan transporteres ind i "intracellulære lagre", f.eks. sarcoplasmatisk reticulum

Hvorfor sker der en stigning i den intracellulære Ca++ koncentration, når en celles aktiveres? (2 svar)

- En intracellulær stigning i Ca2+ kan skyldes, at Ca2+ transporteres ind gennem plasmamembranen via Ca-kanaler
- En intracellulær stigning i Ca2+ kan skyldes, at Ca2+ frigives fra intracellulære lagre via Ca-kanaler i de intracellulære membraner

Hvad sker dermed cellemembranen, hvis en celles K+ koncentration stiger?

Den depolariseres

Hvad sker dermed cellemembranen, hvis en celles K+ koncentration falder?

Den hyperpolariseres

Åbning af K+-kanaler vil medføre hvilken ændring af membran-potentialet?

Hyperpolarisering

Åbning af Na+-kanaler vil medføre hvilken ændring af membran-potentialet?

Depolarisering

Åbning af Cl- -kanaler vil medføre hvilken ændring af membran-potentialet?

Hyperpolarisering

Hvilke slags bindevævsfibre består Ligamentum nuchae af?

Elastiske

Hvordan ser ligamentum nuchae ud hos hhv. car og hos ru og eq?

Car: Smalt


Ru, eq: kraftifr

Hvad er ligamentum nuchae sammensat af?

Funiculi og laminae

Hvilket ligament ligger dorsalt for processi spinosi på de thoracilumbiale vertebrae?

Ligamentum supraspinale.

Hvor ligger ligamentum longitudinale ventrale?

Ventralt for corpora vertebrae og løber fra sacrum i cranial retning frem til T8.

Hvad bygger bow-string teorien på?

Sammenspillet mellem bugen og ryggen.

Hvad udgør buen i bow-string teorien?

Ryggen (Vertebrae, ligamenter intriske og eksrtinske muskler)

Hvad udgør strengen i bow-string teorien?

Bugen (dens muskler og sener (aponeuroser)

Hvad sker der når strengen strammes?

Buen spændes og udviser styrke og flexibilitet.

Hvad sker der når strengen slappes?

Buen svækkes og flexibiliteten i bevægelsen

Hvornår bruges bowstring funktionen?

Når et dyr skal sætte igang og bevæge sig, samt hvis det skal øge et intraabdominalt tryk - "bugpresse".

Hvis en hund ikke kan ekstenderer forlemmet, manus slæber på underlæget samt hudområdet regio antebrachii lateralies og regio mani dorsale reagerer ikke. Hvilken nerve er påvirket?

N. radialis

En kat bløder akut på forbenet med en pulserende læsion dorsalt på manus. Du torquerer forlemmet, den stander den pulserende blødning, men der bliver ved med at sive blod. Hvilke(t) blodkar kommer det fra?

a. interosseae communis

Hvilken superficiel vene staser man, og hvilken vene punkterer man ved blodprøve på forbenet på en hund?
Den superficielle vene går ned over den craniale flade af regio antebrachii. Fra denne vene sker der en forgrening, den punkterede vene er den der ligger mest dorsolateralt.

Staser: V. cephalicaHvilke nerver ligger ved det proximo-palmare hjørne af dragbruskene, på højde med kronleddet og ved den dorsale rand af tendini fleores digitalis?

n. digitalis palmaris lateralis


n. digitalis palmaris medialis

Hvilken nerve innerverer område 1?

Hvilken nerve innerverer område 1?

nn. thoracales

Hvilken nerve innerverer område 2?

Hvilken nerve innerverer område 2?

n. axillaris

Hvilken nerve innerverer område 3?

Hvilken nerve innerverer område 3?

n. radialis

Hvilken nerve innerverer område 4?

Hvilken nerve innerverer område 4?

n. ulnaris

Hvilken nerver innerverer område 5?

Hvilken nerver innerverer område 5?

n. ulnaris og n. medianus

Hvilken nerve innerverer område 6?

Hvilken nerve innerverer område 6?

n. musculocutaneous

Hvilken funktioner har m. biceps femori?

M. bicepsfemori endenderer art. genus og art. tarsus smt flekterer art. genus

Hvad er funktionen af den proximale sene af m. biceps brachii?

Oplagring af elastisk energi, som bruges til at fascilitere protraktionen af forbenet under galop.

Hvad er amplituden for aktionspotentialer?

100 mV

Hvor udløses aktionspotentialet normalt?

I neuronens intialsegment

Udbredes aktionspotentialet hurtigere i en tyk nerve end i en tynd nerve?

Ja.

Hvorfor vil aktionspotentialet normalt kun udbredes i en retning?

Fordi nervesegmentet før aktionspotentialet befinder sig i en refraktærperiode.

Hvornår vil aktionspotentialet udbredes sig i begge retning?

Hvis et axon stimuleres på midten (fx elektrisk stimulering)

Hvad skyldes en refraktærperiode?

E hyperpolarisering af nerven.

Hvilke kanaler er skyld i refraktærperiden?

Na+ kanaler.

Hvor forekommer EPSP'er og IPSP'er?

I nervecellens soma

Hvilke kanaler kan forårsage ESPS?

Åbning af Na+ kanal

Hvilke kanaler kan forårsage IPSP?

Åbning af Cl- og K+ kanaler.

I hvilken retning går sløjfestrømme?

Fra plus (+) til minus (-)

Hvad er det der vandre i sløjfestrømme?

Ioner

I hvilken retning vandre Na+ i sløjfestrømme?

Fra plus til minus

I hvilken retning vandre K+ i sløjfestrømme?

Fra plus til minus

I hvilken retning vandre Cl- i sløjfestrømme?

Minus til plus

Er nerveimpulser hurtigere i myeliniserede end i ikke-myeliniserede nerve?

I myeliniserede nerveceller

Hvordan mobiliseres Ca2+ ved kontraktion af hjertemuskulatur?

I hjertemuskulatur skyldes Ca2+ stigningen intracellulært hovedsageligt influx over cellemembranen.

Hvordan mobiliseres Ca2+ ved kontraktion af skeletmuskulatur?

I skeletmuskulatur mobiliseres Ca2+ hovedsageligt fra intracellulære lagre.

Hvad er funktionen af curare?

Blokkere acetylcholin-receptoren i den motoriske endeplade.

Hvad peger de røde pile på?

Det er et hjerte btw.

Hvad peger de røde pile på?
Det er et hjerte btw.

Chordae tendinae

Hvad er strukturen på nr. 19?

Hvad er strukturen på nr. 19?

Sulcus interventricularis subsinuosus.

Hvor ser man foramen ovale i hjertet?

I fosterkredsløbet

Hvor sidder tricuspidalklappen?

Mellem højre sides for-og hjertekammer.

Hvor sidder bicuspidalklappen?

Valva atrioventricularis sinister.

Hvor mange collaterale ligamenter er der i tarsalleddet?

fire

Hvad hedde de to laterale collaterale ligamenter i tarsalleddet?

lig. collateralis tarsi laterale longum


Lig. collaterale tarsi laterale breve.

Hvad hedde de to mediale collaterale ligamenter i tarsalleddet?

Lig. collateralis tarsi mediale longum


Lig. collaterale tarsi mediale breve.

De længste collaterale ligamenter (lig. collateralis laterale et mediale longum) i tarsalledet forbinder hvilke knogler?

Tibia og metatarsus

Hvad hedder det proximale led mellem tibia og talus/calcuneus?

Art. tarsocruralis

Hvad er knoglerækkerne af de proximale intertarsal led mellem de proximale tarsaler? (fra medial siden til lateral siden)

Første række: Talus og calcuneus


Anden række: Os tarse centrale og os tarsale IV

Hvad er knoglerækken af de distale intertarsal led mellem os tarse centrale? (fra medial siden til lateral siden)

Os tarsale I-III

Hvad hedder de mest distale led mellem tarses og metatarsus?

Art. tarsometatarseae

Hvilken superficielt beliggende vene dræner den distale del af bagbenet?

V. saphena

Hvilken vene i bagparten løber sammen med v. iliaca externa?

V. femoralis

Hvad er funktionerne af m. sartorius?

Flexor og adduktor for art. coxae

Hvilke funktioner har m. biceps femoris?

Extensor for art. coax og deltager i propulsionen af bagbenet.

Hvor mange led består art. genus af og hvad slags led er det?

To og et sammensat led.

Hvad type led er femoro-tibial leddet?

condylled

Hvad type led er femoro-patellar leddet?

Glideled

Hvad bruges i femoro-tibialleddet for at de to ledflader passer sammen?

2 menisci

Hvor mange lig. patellae er der hos hunden?

et

Hvor mange patellaligamenter er der hos hesten?

tre

Hvilke to ligamenter stabiliserer femoro-tibial leddets bevægelse i cranio/caudal retning?

Lig. cruciatum craniale et caudale.

Hvilke ligamenter begrænser femoro-tibial leddets latero-laterale bevægelse?

Lig. collaterale mediale et laterale.

Hvilken bevægelse er der først og fremmest i femoro-tibial leddet?

Flexion og extension.

Hvad hedder den dorsale region på fx hundens bagpart?

Regio gluteus.

hvilke to muskler ligger caudalt på låret?

M. semimembranosus og M. semitendinosus.

Hvilken muskel flexor i art. coxae og eksdenerer art. genus og ligger cranialt på femur?

m. quadriceps femoris

Hvilken muskel udspringer ventralt på de lumbare vertebrae og hæfter på trochanter major?

M. iliopsoas

Hvilket palperbart knogle fremspring på femur bruger man til at orienterer sig om art. coxae?

Trochanter major.

Når en hund har hoftedysplasi hvilket led er der sket en subluxation a og hvad er der sket?f?

Art. coxae.


Caput ossis femoris (ledhovedet) ligger delvist udenfor ledskålen (acetabulum). Samt ny knogle dannelse på margo acetabuli.

Hvad er navnet på den superficielle sene der løber på den craniale/dorsale flade af det distale lem på hesten og har insertio på phalanx distale?

Tendo m. ext. digi. longus.

Hvor har tendo m. extensor digitalis longus insertio?(eq)

På processus extensorius på phalanx distale

Hvad kaldes tendo m. extensor digitalis longus på baglemmet i daglig tale? (eq)

bagtåens ekstensorsene.

Hvilken muskel kaldes også gaffelbåndet på heste?

M. interosseus

Hvad er gaffelbåndets (eq) funktion?

At forhindre hyperekstention af kodeleddet når baglemmet tager vægt ved bevægelse.

Hvornår er AV-klapper og semilunar klapper lukket i hjertecyklussen?

De er lukkede både under isovolumetrisk ventrikulær kontraktion og afslapning.

Hvad forekommer i slutningen af den ventrikulære diastole?

Arterie systolen, efterfulgt af isovolumetrisk ventrikulær ejektion og isovolumetrisk ventrikulær afslapning.

Hvordan påvirkes slagvolumen af ventriklen diastoliske fyldningstid og preload?

Øget preload (endediastolisk volumen og tryk) øger til en hvis grænse slagvolumen

Hvis TRP øges gennem perifer vasokonstriktion og minutvolumen er konstant, hvad sker der med MAP?

MAP stiger

Hvilke sammenhæftede lag består pericardial sækken af?

Lamina parietalis pericardii serosae


Pericardium fibrosum


Pleura mediastinalis (s. pleura pericardiaca)

Hvilke strukturer (i rækkefølge) passerer blodet gennem hjertet til lungerne og retur?

Conus arteriosus -> Valvulae semilunares-> Trunchus pulmonalis -> A. pulmonalis -> Alveolernes kapillærnet -> V. pulmonalis -> Valva bicuspidalis -> Atrium sinister

Hvordan kompenserer de arterielle baroreceptorer for et pludseligt fald i slagvolumen og dermed fald i blodtrykket?

De signalerer til en stigning i den sympatiske tonus og et fald i den parasympatiske tonus, hvilket fører til en stigning af hjertefrekvensen (HR) og en genopretning af minutvolumen (CO) samt MAP

Hvad gør cellerne spontant i sinusknuden?

Depolariserer

Hvad skyldes depolarisering i sinusknuden?

Na+ kanaler lukker spontant og K+ kanaler åbner spontant.

Hvornår åbnes Ca2+ kanalerne i sinusknuden?

Når tærskelværdien er nået

Hvad gør parasympatikus i sinusknuden?

Den hæmmer hastigheden for den spontane depolarisering og dermed pulsen.

Hvad er slagvolumen på en hun (i hvile), som har et endediastolisk volumen på 70 ml og et endesystolisk volumen på 35 ml?

35 ml

Hvad sker der med Pi hvis lymfeflowet blokeres men der sker nettofiltration fra kapillærerne?

Pi stiger pga. nedsat lymfedrænage

Hvad sker der med det interstitielle kolloid osmotiske tryk hvis lymfeflowet blokeres mens der er nettofiltration fra kapillærerne?

Det kolloid osmotiske tryk i intestitiet stiger pga. ophobning af plasmaprotein i interstitiet.

I hvile er det næsten udelukkende inspirationen, som kræver aktiv muskelkontraktion, mens ekspiration i højere grad er en passiv process.Især én muskel er væsentlig for volumenforøgelsen af cavum thoracis under inspirationen. Denne anses samtidig for at være den vigtigste inspirationsmuskel i hviletilstand.Hvilken muskel er det?

Diaphragma

Ovenstående figur viser inguinalt hernie med hævelse i regio scrotalis.
Et ingiunalt hernie er relativt almindeligt forekommende hos mange dyrearter, fx. hest og gris, hvor det oftest ses som et såkaldt "indirekte" hernie, hvor dele af mesent...

Ovenstående figur viser inguinalt hernie med hævelse i regio scrotalis.Et ingiunalt hernie er relativt almindeligt forekommende hos mange dyrearter, fx. hest og gris, hvor det oftest ses som et såkaldt "indirekte" hernie, hvor dele af mesenteriet / tyndtarmen passerer ned i canalis inguinalis OMGIVET af tunica vaginalis og ofte helt ned i scrotum (scrotalt hernie; et "direkte" hernie, som ofte ses hos mænd, betyder at de abdominale strukturer passerer ned i inguinalkanalen VED SIDEN af tunica vaginalis).Det anatomiske grundlag for ovennævnte tilstand er, at den profunde og den superficielle åbning i canalis inguinalis udvides tilstrækkeligt til at tillade bughule organer passere ned gennem kanalen.
Hvilke profunde anatomiske strukturer i bugvæggen afgrænser anulus inguinalis profundus?

- Caudale del af ligamentum inguinale


- Margo caudalis m. obliquus internus abdominis med fascia


- Margo lateralis m. rectus abdominis med musklernes fascia.

Truncusmuskler opdeles en forskellige funktionelle muskelsystemer.
Epaxiale longissimus system = ?


Epaximale transversospinale system = ?


Epaxiale iliocostale system = ?


Hypaxiale muskler = ?

Epaxiale longissimus system = Ryggens stærke ekstensorer


Epaximale transversospinale system = Proprioception og finjustering af columna vertebralis i forhold til truncus bevægelser.


Epaxiale iliocostale system = Respiration mm.


Hypaxiale muskler = Dorsorfleksion af columna mm.

Hvilke strukturer består Tunica vasculosa bulbi af?

Choriodea, corpus ciliaris og iris

Hvad er lysets vej igennem øjet?

Substantia propria (stroma) -> Fibrae lentis -> Corpus vitreum -> Stratum ganglionare -> Stratum nucleare externum (stav- og tapceller)

Hvilke ting skal man kunne se, når man observerer et dyr i gang under normale omstændigheder?

- 4-taktet bevægelse


- Bagfoden sættes foran forfodens kontaktpunkt med underlaget.


- Columna vertebralis "slynger sig" i S-formede bevægelser.

Er dette udsagen korrekt eller kun delvis korrekt?
"På hestens fod (phalanx) ligger senerne fra de store flexor muskler (m. flexor dig. superficialis et profundus) på den palmare/plantare flade. Begge senerne er omgivet af en vagina synovialis (seneskede), som strækker sig fra den distale trediedel af piben (metacarpus/metatarsus) og omtrent ned til hovleddets palmare/plantare ledkapsel udposning."

Helt korrekt

Hvad er lydbølgens gang igennem øret til phalangeal cellerne i cochlea?

Meatus acusticus externa -> Membrana tympani -> Malleus -> incus -> Stapes -> Foramen ovale -> Scala vestibuli -> Ductus coclearis -> Membrana tectoria

Hvilke faser er der i forbindelse med fodens bevægelse under skridt?

Nedslagsfase -> Gennemtrædningsfase > Overrulningsfase -> Afsætningsfase

Hvor sidder afsciculus gracilis? (CNS)

Myencephalon

Hvor sidder abor vitae? (CNS)

Metencephalon

Hvor sidder colliculli rostrales (CNS)?

Mesencephalon

Hvor sidder corpus geniculatum (CNS)?

Diencephalon

Hvor sidder lobus piriformis (CNS)?

Telencephalon

Hvad er colliculi rostrales funktion?

Fordeling af synsimpulser til ubevidste funktioner

Hvad er colliculi caudales funktion?

Fordeling af høreimpulser til ubevidste funktioner

Hvad er corpus geniculatum laterales funktion?

Fordeling af synsimpulser til bevidste og ubevidste funktioner.

Hvad er corpus geniculatum mediales funktion?

Fordeling af høreimpulser til bevidste og ubevidste funktioner

Hvad indeholder pyramis?

Somatisk efferente axoner

Hvad indeholder fasciculus cuneatus?

Somatiske afferente axoner

Hvad er pedunculus medius i metencephalons funkton?

At sende afferente axoner til cerebellum.

Hvad er epithalamus' funktion?

Produktion af melatonin (hjælper dyret med at forstå dagsrytme og årstider etc.)

Hvilken funktion har neopallium?

Noget med bevidsthed.

Hvad er forskellen på duramater i cavum cranii og ved medulla spinalis?

Dura mater er i cavum cranii vokset intim sammen med periosten, så der ikke er noget epidural rum.

Hvorfor er cavum epidurale klinisk relevant?

I dette rum der bliver lagt epiduralanalgesi i.

Hvad er cavum subarachnoidale fyldt af?

cerebrospinalvæske

Indfoldninger af duramater indeholder venøse hulrum, hvorfor er de væsentlige?

De er væsentlige for reabsorbtion af cerebrospinalvæske.

I hvilken rækkefølge sker de forskellige processer i den almene embryologi?
Sæt i rækkefølge:


- Neuralrøret dannes ved neurulation


- Embryonalskiven dannes i blastocyst


- Den indre cellemasse dannes i blastocysten


- Zygoten kløves til to celler


- ét spermatozoon fusionerer med oocyten


- Spermatozoer undergår akrosomreaktion


- Spermatozoer penetrerer zone pellucida


- Der dannes to haploide forkerne


- Det embryonale genom aktiveres på 4-cellestadie hos grisen.


- Hypoblasten dannes i blastocysten


- Primitive streak dannes ved gastrulationen


- Neuralrøret dannes ved neuralationen


- Notochorden dannes ved gastrulationen.

Spermatozoer undergår akrosomreaktion -> Spermatozoer penetrerer zona pellucida -> Et spermatozoon fusionerer med oocyten -> Der dannes to haploide forkerne -> zygoten kløves i to celler -> Det embryonale genom aktiveres på 4-cellestadie hos grisen -> Den indre cellemasse dannes i blastocysten -> Hypoblasten dannes i blastocysten -> Embryonalskiven dannes i blastocyt -> Primitive streak dannes ved gastrulationen -> Notochorden dannes ved gastrulationen -> Neuralrøret dannes ved neurulatinen

Hvad dannes i gastrulationen?

Primitive streak

Under primitive streak ingredierer celler fra epiblasten for at denne hvad?

Mesoderm og endoderm.

Under primitive streak, hvor sætter endoderm cellerne sig under efter gastrulation?

I hypoblastepithelet.

Hvad bliver de celler, som ikke ingredierer gennem primitive strak i gastrulationen, til?

Ektoderm

Hvad udvikler ektodermen sig videre til efter primitive streak?

Neural ektoderm og overfladeektoderm

Almen embryologi.
Blastocysten dannes ved, at cellerne i mouralen differentierer sig til hvad?

Trephectoderm og indre cellemasse.

Almen embryologi.
Hvad er den indre cellemasses cellepopulation?

Pluripotent

Almen embryologi:
Senere i blastocystens tilværelse differentierer den indre celle masse sig i hvilke to dele?

Epiblast og hypoblast

Gennem primitive streak ingredierer celler for at danne hvad?

Mesoderm og endoderm.

Hvad består det autonome nervesystem af?

Sympatiske og parasympatiske efferente neuroner.

Hvor udgår ANS neuroner fra og hvor innerverer de?

Udgår fra CNS.


Innerverer flere indre organer og kirtler involveret i opretholdelse af homeostasis.

Hvilke slags neuroner består ANS af?

Præganglionære og postganglionære neuroner samt de autonome ganglier.

Hvor dannes cerebrospinalvæske?

I plexus choroideus

Hvor mange gange udskiftes cerebrospinalvæske?

3. gange i døgnet

Hvilke slags fibre indeholder motorneuroner? (afferente eller efferente)

Efferente fibre

Hvor findes motorneuroners cellekerne?

i CNS

Hvilket stof bruger motorneuronet som neurotransmitter?

acetylcholin

Kan motorneuroners funktion blokeres med curare?

Jup 👍🏻