Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

podmínky pro advokáta (10)

01 svéprávnost


02 VŠ vzdělání v oboru právo


03 alespoň 3 roky konc. praxe


04 bezúhonný


05 nebyo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu


06 pravomocné končení IŘ


07 není v pracovním nebo služebním poměru


08 složil advokátní zkoušku


09 uhradil komoře poplatek (4.000,-)


10 složil slib

slib advokáta

Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctítprávo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.

Vykrtnutí ze seznamu advokátů - nastane událost (7)

01 zemřel


02 prohlášen za mrtvého


03 omezen ve svéprávnosti


04 kárné opatření vyškrtnutí


05 prohlášen konkurs


06 společníkem společnosti, vůči níž konkurs


07 písemná žádost o vyškrtnutí s ov. podp.

Vykrtnutí ze seznamu advokátů - komora rozhodne (4)

01 zapsán do seznamu, ale nesplňuje podmínky


02 odsouzen k nepodmíněnému TOS za úmyslný TČ v souvislosti s výkonem advokacie


03 odsouzen za TČ, který ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie


04 prodlení se zaplacením komoře po dobu delší 6 měsíců, nezaplatil do měsíce od výzvy

Pozastavení výkonu advokacie - nastane událost (6)

01prohlášen konkurs


02 společníkem společnosti, vůči níž konkurs


03 kárné opatření dočasný zákaz výkonu advokacie


04 vzat do vazby


05 nastoupil TOS


06 uložen trest zákazu činnosti

Pozastavení výkonu advokacie - komora rozhodne (5+2 kárný žalobce)

01 pracovní poměr


02 ve výkonu advokacie >4M brání jiná překážka
03 podána obžaloba, ohržujíc důvěru v řádný výkon advokacie


04 zahájeno řízení o omezení svéprávnosti


05 zahájeno IŘ
na návrh kárného žalobce


06 podezření, že se dopustil kárného provinění, a je ohrožena důvěra v řádný výkon advokacie


07 kárné řízení trvá déle než rok a bylo z důvodů na straně advokáta třikrát odročeno

Advokát vykonává advokacii (3)

01 samostatně


02 společně s dalšími advokáty ve sdružení, vos, ks, sro (všichni musí být advokáty)


03 v pracovním poměru

Smlouva o trvalé spolupráci musí obsahovat (5)

01 předmět a rozsah služeb


02 vzájemné vztahy a koordinace při poskytování služeb


03 materiálně technické zabezpečení


04 zda bude posyktovat služby jménem svým nebo cizím


05 způsob vyúčtování

advokát není vázán povinností mlčenlivosti (4+podmínka)

01 vůči osobě, kterou pověřuje provedení úkonů


02 v řízení o sporu mezi ním a klientem


03 ve sporech s komorou


04 žaloba o rozhodnutí komory a kasační stížnost
vrozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jakoadvokáta.

zproštění advokáta odpovědnosti za škodu

prokáží-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení vekerého úsilí,které lze na nich požadovat.

minimální limit pojištění

SRO 50.000.000 za každého nepozastaveného společníka


KS 10.000.000 za každého nepozastaveného komanditistu


zbytek 3.000.000 za jednoho

způsob pojištění samostatných advokátů a nebo ve sdružení

hormadné pojištění sjednané ČAKem - není povinné

prohlášení o pravosti podpisu musí obsahovat (6+koncipient)

01 číslo knihy


02 jméno, příjmení, bydliště a datum narození jednajícího


03 údaj, jak byla zjištěna totožnost, vč. č. dokladu


04 prohlášení, že listina byla sepsána nebo před ním podepsána


05 datum a místo


06 údaje o advokátovi
možnost se nechat zastoupit koncipientem se 2 lety praxe

Kárným proviněním je

závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinnostístanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštnímzákonem nebo stavovským předpisem.

Advokátovi lze za kárné provinění uložit (5)

01 napomenutí


02 veřejné napomenutí


03 pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštnímprávním předpisem


04 dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let


05 vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Advokátnímu koncipientovi lze za kárné provinění uložit (4)

01 napomenutí


02 veřejné napomenutí


03 pokutu až do výše dvacetinásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem


04 vyškrtnutí ze seznamu koncipientů.

o kárné žalobě se rozhooduje

rozhoduje v kárném řízení zahájeném nazákladě kárné žaloby podané kárným žalobcem (§ 46 odst. 3 a § 51 odst. 2)tříčlenný kárný senát složený ze členů kárné komise Komory. Účastníky kárnéhořízení jsou kárný žalobce a advokát nebo advokátní koncipient, proti němuž jekárné řízení zahájeno

lhůty k podání kárné žaloby (2+pozn.)

S6M


O2R
do subj. lh. se nezapočítává doba, po kteroubyly činěny přípravné úkony k prověření, zda ke kárnému provinění došlo

kárným příkazem lze uložit

01 napomenutí


02 pokuta do výše 10násobku minimální měsíční mzdy (advokát) nebo 2násobku (koncipient)

kárný příkazmusí obsahovat

01 výrok ve věci samé


02 výrok ukládající povinnost k náhradě nákladů kárného řízení


03 poučení o právu podat odpor (lh. 15 dní)

na advokáta se hledí, jako že se nedopustil kárného provinění, po uplynutí (5)

01 dnem PM, kdy bylo od uložení KO upuštěno


02 dnem, kdy bylo KO napomenutí vykonáno


03 1 rok vykonání KO pokuty


04 5 let od vyškrtnutí ze sezn. (advokát)


05 3 roky od vyškrtnutí ze sezn. (koncipient)

mimořádný opravný prostředek v kárném řízení + lhůta

obnova řízení (S6M)


obnovené řízení rozhoduje senát, který povolil obnovu (!)

koncipient je zaspán za podmínek (5)

01 svéprávný


02 VŠ vzdělání v oboru právo


03 bezúhonnost


04 nebylo uloženo KO vyškrtnutí


05 zaměstnán u advokáta

koncipient bude vyškrtnut (4)

01 KO vyškrtnutí


02 písemná žádost s ov. podp.


03 zaspán do seznamu advokátů


04 6 měsíců po složní adv. zk.

orgány komory (7)

a) sněm (všichni)


b) představenstvo (11+5 náhradníků)


c) předsedu Komory (1)


d) kontrolní radu (54)


e) kárnou komisi (83)


f) odvolací kárnou komisi (11)


g) zkušební komisi

sněm

nejvyšší orgán


schází se min. 1x za 4 roky (svoláván představenstvem)


usnášeníschopný bez ohledu na účast


hlasuje se 1/2 hlasů


odvolává se 3/5 hlasů

práva sněmu (10)

01 volit představenstvo a náhradníky, kontrolní radu, kárnou komisi, odvolací kárnou komisi


02 schvalovat SP organizační řád


03 zřizovat sociální a jiné fondy


04 stanovovat výši plateb (příspěvek na činnost a odvody do fondů)


05 výše náhrad času stráveného výkonem funkcí orgánu komory


06 schvalovat a projednávat zpráva o činnosti


ostatních orgánů komory


07 rušit a měnit rozhodnutí představenstva


08 schvalovat volební a jednací řád


09 schvalovat SP, kde si to vyhradí


10 usnášet se, kde si to vyhradí (vyjma kárného řízení)

Zapsanému mediátorovi, který je advokátem, lze za kárné provinění uložit (4)

a) napomenutí,


b) veřejné napomenutí,


c) pokutu až do výe stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené jiným právnímpředpisem, nebo


d) dočasný zákaz poskytování služeb mediátora uložený na dobu 6 měsíců až 5let.

kárným žalobcem je (2)

předsefa kontrolní rady


ministr spravedlnosti

lhůta pro podání odvolání

15 dnů

definice kárného provinění

závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.

náklady kárného řízení (výše)

jednorázově 3.000,-