Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Billig, billigt, billiga

Cheap

Kaffe här är billigare än där

Dyr, dyrt, dyra

Expensive

Volvo är dyrare än ford

Enkel, enkelt, enkla

Easy

Examen var enkel

Ful, fult, fulla

Ugly

Inte vackert

Hel, helt, hela

Whole

Alla

Kall, kallt, kalla

Cold

Vintern är kallt

Kort, kort, korta

Short

Lång, långt, länga

Long, tall

Långsam, långsamt, långsamma

Slow

Lätt, lätt, lätta

Light, bright

Lik, likt, lika

Equal, like

Liten, litet, små

Small, little

Lugn, lugnt, lugna

Calm

Inte panic person

Nära, nära, nära

Near

Ny, nytt, nya

New

Öppen, öppet, öppna

Open

Rätt, rätt, rätta

Right

Sen, sent, Sena

Late

Stäng, stängt, stängda

Shut close

Stor, stort, storta

Big

Tidig, tidigt, tidiga

Early

Tom, tomt, tomma

Empty

Tung, tungt, tunga

Heavy

Ung, ungt, unga

Young

Vacker, vackert, vackra

Beautiful

H

H