• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
以。。。为
yi。。。wei
血统
xuetong
比喻
biyu
细胞
xibao
无数
wushu
组成
zucheng
人体
renti
社会学
shehuixue
。。。家
。。。jia
报告
baogao
题目
timu
当前
dangqian
是否
shifou
指出
zhichu
结构
jiegou
you
仍然
rengran
zhi
减少
jianshao
dai
平均
pingjun
lu
dui
比例
bili
达到
dadao
破裂
polie
单亲
danqin
fei
婚生
hunsheng
子女
zinu
由于
youyu
条件
tiaojian
成长
chengzhang
大多
daduo
犯罪
fanzui
道路
daolu
单身
danshen
同样
tongyang
对于
duiyu
追求
zhuiqiu
自由
ziyou
自在
zizai
怎么办
zenmeban
制定
zhiding
政策
zhengce
措施
cuoshi
相信
xiangxin
bu
解决
jiejue
个人
geren
存在
cunzai
事实
shishi
根本
genben
情形
qingxing
er