Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvað heitir sonur Þorgríms?

Þóroddur

Hverjir drepa Þórodd og hver hefnir hans?


(hverjir fara til Noregs?)

Norskir bræður drápu hann og Þorgrímur hefndi hans og hirðir skip þeirra og siglir til Noregs. (Ásamt Gísla og Vésteini)

Græddu þeir eitthvað á ferðinni til Noregs?

Já, hún var þeim til fjár og frama en á heimleiðinni strandar skip þeirra