Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hver giftist Þorkelli?

Ásgerður úr Tálknafyrði

Hver giftist Gísla?

Auður systir Vésteins

Þorkell, Gísli og Þorkell auðugir vingast við 2 menn að nafni?

Þorgrímur (þingmaður)


Börkur hinn digri ( sonur Þorsteins þorskabíts )

Hver giftist Þórdísi?

Þorgrímur (þingmaður)

Gísli byggir sér nýtt hús fyrir hann, konu sína , Þorkelli bróður og konu hans og húsið heitir?

Hóll