Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat zijn 5 basisvaardigheden van creatief denken?

Goed waarnemen


Associatief denken


Verbeeldingskracht


Uitstel van oordeel


In alternatieven denken

Wat zijn 3 fasen van het creatieve proces?

Startfase


Divergerende fase


Convergerende fase

Wat gebeurd er in de startfase?

Stelt de randvoorwaarden

Wat zijn de 4 B's?

Betrokkenheid


Bereid


Bekwaam


Bevoegd

Wat is belangrijker tijdens de divergerende fase kwantiteit of kwaliteit

Kwantiteit

Wat is een valkuil tijdens de convergerende fase?

De creadox

Wat is de creadox?

Voor het oude kiezen.