Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Magtens tredeling

Den lovgivende magt, den dømmende magt og den udøvende magt. Også kaldet den 4. statsmagt.

Kristisk vagthund

Politikerne målretter deres budskaber, så de fremstår attraktive i medierne, og medierne forsøger at afdække motiverne bag politikernes udtalelser.

At have blacklistet

At man har fravalgt en bestemt ting

Den lovgivende magt

Folketinget

Den udøvende magt

Regeringen