Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Narvaro


Attendance

Being in a class that t.e


Being in a class that t.e
Ett omdöme

Review


Ett åsikt

View, opinion


Say what you thinkEtt antal

Quantity, amount, number

Delta, deltog, deltagit

Join, to participate

Umgås, umgicks, umgåtts

To see each other

Likna, liknade, liknat


Resemble, look like each other

Similar

Ett klagomål, klagomålet, klagomålen

Complaint

Miz miz

Svartsjuk, svartsjuka

Jealous

Ond, onda, ont

Evil, bad

God, gott, goda


Bestämma, bestämde, bestämt, bestammer

Determine, describe, decide

Skaffa, skaffar, skaffade, skaffat

To obtain, to find, to get hold on

Skaffa vän, skaffa inför information

Pålitlig, pålitligt, pålitliga

Reliable, trustworthy

Pålitlig person, pålitlig information

Utåtriktad, utåtriktade, utatriktat

Extrovert, outgoing

Social person,

Äventyrlig

Adventurous

Snygg, snyggt, snygga

Handsome, good-looking

En snygg pojke, eller mål

Möjlig, möjligt, möjliga

Possible, conceivable

Det är inte möjligt att göre allt.

Bero, berodde, berot

Depend on, caused by

Påstående

Statement, assersion


Varken... Eller..

Either or

Man behöver varken pengar eller status

Egentligen

Actually, really, in fact

Faktiskt, verkligen,

Obekväm

Uncomfortable, inconvenient

Besvärlig, obehaglig


Förberade, förberedande, förberett, förbereder

To prepare

Innan jobbintervju du göra, eller du göra innan lexionen

Försörjning

Support,

Ett förslag

Suggestion, proposal

Särskilt

Particular, special thing

Skiljer sig

Divorce

Färdig, färdiga

Ready, finish, done

Oavgjort

Tie, equal,

Erkänner

Confess