• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
מה הנחת הבסיס בתיאוריית הפסיכולוגיה הנאיבית של היידר?
האדם מתנהג כמו "מדען נאיבי", המחפש את הסיבות להתרחשויות שבסביבתו באותו אופן שהמדען מחפש את הסיבות לתופעות הטבע
מהם ארבעת העקרונות שעליהם מושתת היסק הסיבתיות בהקשרים בין-אישיים לפי היידר?
1. סיבות קבועות לעומת סיבות חולפות וזמניות
2. כוונה רצונית להתנהגות לעומת התנהגות כפויה או 'מקרית'
3. סיבות פנימיות לעומת סיבות חיצוניות
4. השתנות משותפת
בנוגע לסיבות קבועות לעומת סיבות חולפות וזמניות, אילו סיבות אנשים מחפשים לפי תיאוריית הפסיכולוגיה הנאיבית של היידר?
סיבות שיהיו נעוצות המאפיינים קבועים של מבצעי הפעולה או של הסביבה על פני סיבות חולפות וזמניות, בגלל שהם רוצים סיבות שיאפשרות להם לנבא את המתרחש ולשלוט בו
בנוגע לכוונה רצונית להתנהגות לעומת התנהגות כפויה או מקרית, מה אנשים מעדיפים לפי תיאוריית הפסיכולוגיה הנאיבית של היידר?
התנהגות רצונית, כיוון שכך קל יותר להסיק על תכונותיו
מהו עיקרון ההשתנות המשותפת בתיאוריית הפסיכולוגיה הנאיבית של היידר?
אדם מייחס סיבה מסוימת לתוצאה כלשהי אם התוצאה קיימת כשהסיבה קיימת ונעדרת כשהסיבה נעדרת
מהי השאלה שעליה עונה תיאוריית הסקת התכונה המתאימה של ג'ונס ודייויס?
כיצד ניתן להסיק על תכונה, נטייה או העדפה על פי התנהגות נצפית
מהם שלושת התנאים שקיומם מעודד אנשים להסיק על תכונה מתאימה על בסיס התנהגות נצפית, לפי התיאורייה של ג'ונס ודייויס?
ההתנהגות מתבצעת מתוך רצון חופשי, ההתנהגות מנוגדת לרצייה החברתית והתוצאה לא-משותפת
של מי תיאוריית הפסיכולוגיה הנאיבית?
פריץ היידר
של מי תיאוריית הסקת התכונה המתאימה?
ג'ונס ודייויס
ציין חמישה מוקדים לביקורת על התיאוריה של קלי
1. מורכבות פעולת הייחוס
2. מתי עוסקים בייחוס סיבתיות
3. אי-התחשבות בתכנית
4. ההבחנה בין גורם חיצוני לגורם פנימי גסה מדי
מהם שלושת הממדים של מודל הקו-ואריאציה של קלי?
1. הסכמה
2. עקיבות
3. ייחודיות
מתי הייחודיות גבוהה?
כאשר האדם לא מתנהג באותה צורה במצבים אחרים
מתי העקיבות גבוהה?
כאשר האדם מתנהג באותה צורה באותו מצב בזמנים שונים
מתי ההסכמה גבוהה?
כאשר אנשים אחרים מסכימים גם נוטים להתנהג באותו מצב באותה צורה
למה מתייחס ממד ההסכמה?
ממד ההסכמה מתייחס להתנהגותם של אנשים אחרים באותו מצב
למה מתייחס ממד הייחודיות?
ממד הייחודיות מתייחס להתנהגותו של אותו אדם במצבים שונים
למה מתייחס ממד העקיבות?
ממד העקיבות מתייחס להתנהגותו של אותו אדם באותו מצב בזמנים שונים
ייחוס לגורם פנימי על פי המודל של קלי מתרחש כאשר...
ההסכמה נמוכה, הייחודיות נמוכה והעקיבות גבוהה
ייחוס לגורם פנימי על פי המודל של קלי מתרחש כאשר...
ההסכמה גבוהה, הייחודיות גבוהה והעקיבות גבוהה
כדי לייחס התנהגות לגורם פנימי או חיצוני, לפי תיאוריית הקו-וארציה של קלי, מה צריך?
עקיבות גבוהה
נקודות השוואה בין המודל של טרופה למודל של גילברט
1. שלב ראשון ושלב שני
2. אופי השלבים
3. ניבוי
4. מטרה
על איזו שאלה עונים המודל של טרופה והמודל של גילברט?
כיצד מתבצעים עקרונות ההפחתה וההגברה בתהליך ההיסק על פי התנהגות בודדת
כמה שלבים יש במודל של טרופה וכמה שלבים יש במודל של גילברט?
יש שני שלבים בשניהם. אחד אוטומטי והשני דורש משאבי קשב
מה הניבוי מהמודל של גילברט ואיזה מושג יכול להסביר אותו?
הניבוי מהמודל של גילברט הוא טעות הייחוס הבסיסית - הנטייה לראות התנהגות של אחרים כנובעת מתכונות של המבצע ולדחות את השפעת של גורמי המצב (שלב 1). בדומה להיריסטיקת העיגון והתיקון
כיצד ניתן להסביר את טעות הייחוס הבסיסית?
1. בולטות
2. מוסכמות חברתיות
3. הסבר תהליכי על פי המודלים של טרופה ושל גילברט
אילו מצבים מוסברים בצורה הטובה ביותר על ידי המודל של טרופה בנוגע לטעות הייחוס הבסיסית?
מצבים של התנהגות עמומה
אילו מצבים מוסברים בצורה הטובה ביותר על ידי המודל של גילברט בנוגע לטעות הייחוס הבסיסית?
1. פיקוח עצמי
2. עומס קוגניטיבי, התעסקות במטלה אחרת
כיצד מסבירים את טעות הייחוס הבסיסית באמצעות המודל של טרופה?
בהתנהגות עמומה, יש הסקה כבר בשלב הראשון שהופכת לתכונה בגלל שאין מפחיתים
כיצד מסבירים את טעות הייחוס הבסיסית באמצעות המודל של גילברט?
בגלל היריסטיקת העיגון והתיקון, או בגלל עומס קוגניטיבי ופיקוח עצמי
ממה נובעת הטיית הצופה-המשתתף?
1. בולטות שונה
2. ידע שונה