Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Các virus gây nhiễm và tăng trưởng trong tb vi khuẩn được gọi là ...

những thực khuẩn thể (bacteriophage)

Các nhà virus học đã phát triển ba loại môi trường nuôi cấy virus là ...

môi trường vi khuẩn hay súc vật thực nghiệm; môi trường trứng gà ấp; môi trường nuôi cấy tb

ưu điểm của môii trường trứng gà ấp: ....

tb lớn, không nhiễm khuẩn và có lòng đỏ chhứa nhiều chất dinh dưỡng

Có 3 loại môi trường nuôi cấy tb chính là ...

nuôi cấy tb nguyên phát, nuôi cấy tb thứ phát và dòng tb vĩnh cửu

loại tb nuôi cấy cho phép cấy truyền đến 50 lần nhưng tb vẫn giữ được bộ NST thường là ...

nuôi cấy tb thứ phát

sử dụng các dòng tb diphoid

Các phương pháp phát hiện sự nhân lên của Virus trong tb: ...

phát hiện sự hủy hoại tb, phát hiện sự xuât hiện protein virus, phát hiện sự hấp thụ hồng cầu, phát hiện acid nucleic đặc hiệu của virus

sự hủy hoại tb gọi tắt là CPE

virus gây chết phôi gà là ...


virus tạo các nốt đậu mùa hoặc các mảng phát ban trên màng niệu đệm ...


virus làm xuất hiện hemagglutinin trong dịch phôi hay trong mô phôi là ....

virus viêm não; virus đậu mùa, virus Herpes; virus cúm

virus sởi tạo thể vùi ở ...


virus herpes tạo thể vùi ở ....


virus Pox tạo thể vùi ở ...

trong nhân lẫn bào chất; nhân; tb chất

Khả năng gây nhiễm của virus bị mất khi đun ở nhiệt đọ 50-60 C /30' trừ một số trường hợp ngoại lệ như ...

virus viêm gan B, virus Papova,...

khi đun virus 1 giờ ở 50 độ C trong môi trường muối .. mol/L thì virus sẽ ...

1; không bị bất hoạt

Tia UV, tia X làm cho virus bị ....

mất khả năng lây nhiễm

Tính chất nhạy cảm với Ether giúp phân biệt các virus ...

có hay không có màng bọc

Các chất tẩy không có ion như ... hòa tan ...


dẫn đến ...

nodinet P40, triton x-100; hòa tan thành phần lipid màng bọc virus; protein trong màng được giải phóng

chất tẩy anion như Sodium dodecyl sulfate (SDS) cũng hòa tan màng bọc, ngoài ra chúng còn ...

phá vỡ capsid thành các chuỗi polypeptides

Formaldehyde phản ứng với .... của virus


Forrmaldehyde ít tác dụng lên tính kháng nguyên của protein , vì vậy thường được sử dụng trong ...

acid nucleid; sản xuất vaccin virus bất hoạt

kháng sinh, sulfonamides và hợp chất iodine hữu cơ ..

không có tác dụng với virus

thời kỳ che lấp trong chu kỳ tăng trưởng của virus là ...

khoảng thời gian sau khi tương tác với tế bào ký chủ, virion bị bóc trần và virus mất khả năng gây nhiễm

Người ta phân biệt hai tình trạng nhiễm virus là ... dựa vào sau khi hiễm virus nhiễm có tạo ra các thế hệ virus mới hay không

nhiễm virus sinh sản và nhiễm virus không sinh sản

các giai đoạn trong chu kỳ tăng trưởng của virus là ....

hấp thụ lên bề mặt tb; xâm nhập vào bên trong tb; cởi bỏ màng bọc; tổng hợp acid nucleic và protein; trưởng thành, lắp ráp virus mới

5

Giai đoạn hấp thụ lên bề mặt tb, các virus gắn vào thụ thể trên bề mặt tb, ví dụ như ...

HIV gắn vào thụ thể CD4 trên tb hệ miễn dịch

Protein virus được tổng hợp ở ...


DNA được sao chép ở ...


RNA thường được nhân đôi ở ...

tế bào chất, nhân; trong tb chất

Các virus có màng bọc trưởng thành và phóng thích ra khỏi tb ký chủ bằng quá trình ...

nẩy chồi

Virus có thể lan truyền theo các cách sau ...

lan truyền trực tiếp từ người sang người qua tiếp xúc; lan truyền từ động vật sang động vật; lan truyền qua các vecto côn trùng tiếp xúc;

Trong cáh lan truyền trực tiếp từ người sang người qua tiếp xúc, có các con đường:


qua hô hấp từ giọt khí dung lơ lửng trong không khí: ....


qua đường phân - miệng: ....


qua tiếp xúc tình dục: ....


do truyền máu: ...

cúm sởi đậu mùa;


virus Entero, virus Rota, virus viêm gan A;


viêm gan B, HIV, Herpes simplex týp 2;


HBV, HCV, HIV

Lan truyền từ động vật gặm nhắm trong vùng nhiễm như ..

Arena, Hanta

qua vecto côn trùng tiết túc như: ...

Arbo, Toga, Flavi