Tremors Essay examples

862 Words Jul 7th, 2016 4 Pages
Paano Makatitiyak ng Pagtungo sa Langit?
Unang hakbang – Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan
Roma 3:23 “Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatiaan ng Diyos”
Ikalwang hakbang – May kabayaran ang iyong kasalanan
Roma 6:23 “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…”
Ikatlong hakbang – Si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan
Roma 5:8 “Datapwat habang tayo’y makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan”
Ikaapat na hakbang – Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas
Roma 6:23 “…subalit ang kalooob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan na nakay Kristo Jesus”

Paano Makatitiyak ng Pagtungo sa Langit?
Unang hakbang – Aminin mo na ikaw
…show more content…
Unang hakbang – Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan
Roma 3:23 “Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatiaan ng Diyos”
Ikalwang hakbang – May kabayaran ang iyong kasalanan
Roma 6:23 “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…”
Ikatlong hakbang – Si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan
Roma 5:8 “Datapwat habang tayo’y makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan”
Ikaapat na hakbang – Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas
Roma 6:23 “…subalit ang kalooob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan na nakay Kristo Jesus”
Paano Makatitiyak ng Pagtungo sa Langit?
Unang hakbang – Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan
Roma 3:23 “Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatiaan ng Diyos”
Ikalwang hakbang – May kabayaran ang iyong kasalanan
Roma 6:23 “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…”
Ikatlong hakbang – Si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan
Roma 5:8 “Datapwat habang tayo’y makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan”
Ikaapat na hakbang – Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas
Roma 6:23 “…subalit ang kalooob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan na nakay Kristo Jesus”

Paano Makatitiyak ng Pagtungo sa Langit?
Unang hakbang – Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan
Roma 3:23 “Sapagkat ang lahat ay nagkasala at

Related Documents