Rizal Notes Essay

2488 Words Jun 2nd, 2013 10 Pages
Nag-aral siya medisina sa Unibersidad ng Sto. Tomas upang magamot niya ang mga mata ng kanyang mahal na ina na si Teodora Alonso ngunit nagdesidido siyang magtapos sa Europa ng nasabing kurso dahil hindi naging maganda para sa kanya ang pamamahala ng mga dominikanong prayle sa unibersidad. Nahasasa ang kahusayan ni Rizal bilang isang optalmohista kaya naman nagkaroon siya ng mga pasyente ng British, Amerikano, Tsino at Portugese. Nging matagumpay ang pag opera niya sa kaliwang mata ng kanyang ina kaya muli itong nakapagbasa at nakapagsulat. Binigyan siya ng suporta at tulong ng kayang mga kaibigan sa Europa sa kanyang propersyon tulad nina Mr. Bousted, Biarritz at ama ni Nellie. Si Ariston Bautista Lin ay nagpadala sa kanya ng liham ng …show more content…
Matapos lisanin ni Rizal at kanyang kapatid na si Lucia ang Hong Kong, ang konsul-heneral ng espanya ay nagpadala ng cablegram sa Gobernador na si Eulogio Despujol at sinabi kung nasaan si Rizal. Nag karoon din ng lihim na pagsampa kaso laban kay Rizal at sa kanyang mga kasama dahil sa pagiging "anti-religious" at "anti-patriotic agitation" at Inutusan ni Gobernador Despujol ang kanyang seketarya na si Luis de la Torre na tuklasin kung si Rizal ay isang German citizen. Walang kaalam-alam ang magkapatid tungkol sa gagawing paghuli kay Rizal.
Ang la liga Filipina ay isang samahang pangsibiko na itinatag ni Rizal at pinasinaayaan noong 1892 sa Tondo. Naghanda siya para samahang ito noong siya ay nasa Hong Kong at ang mga nahalal opisyal ay sina Ambrosio Salvador, Deodato Arellano, Bonifacio Arellano at Agustin de la Rosa. Ang layunin ng samahang ito ay mapagkaisa ang buong arkipelago, magkaroon ng proteksyon sa bawat pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa, proteksyon laban sa mga karahasan at kawalang katarungan, pag-aaral at aplikasyon sa reporma at paghikayat ng edukasyon, agrukultura at komersyo. Kahit sinong Pilipino ang maaaring sumama sa samahang ito at ang bawat isa ay nagbabayad ng dalawang piso bilang entrance at sampung sentimo bawat buwan. Ang mga miyembro nito ay kailangang manghikayat pa ng iba na sumali sa samahan, sumunod sa utos ng Supreme Council, sabihin sa Fiscal ang anumang nalamang bagay na maaring makaapekto sa Liga,

Related Documents