Paper 3

1229 Words Sep 20th, 2014 5 Pages
Soalan | Isi Dan Huraian | Markah | 1 | PengenalanJelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan- Ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri- Melombong- Bercucuk tanam- Memungut hasil hutan- Menternak binatang- Menangkap ikan secara kecil-kecilan * Ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran- Berskala besar- Mengguna tenaga buruh yang ramai- Modal besar- Teknologi yang tinggi- Pemasaran luas | 5 | 23 | Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan* Ekonomi Tradisional- Pelbagai kegiatan ekonomi.- Berjaja/berniaga/berdagang.- Melombong- …show more content…
nian Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan- Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden- Mengadakan pameran- Mengagihkan benih getah secara percuma- Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem- Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan- Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing- Mengagihkan benih getah secara percuma- Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing- Memberi kadar sewa tanah- Memberi tarif cukai yang rendah- Cukai Eksport dikeculaikan selama 50 tahun- Memperkenalkan rancangan sekatan Stevenson- Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa.- Penyediaaan modal/insentif modal- Teknologi kapal korek- Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong- Menggalakkan kemasukan buruh luar- Membawa masuk buruh luar- Buruh Cina dalam sector perlombongan- Buruh India dalam sector perladangan- Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh- Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan buruh- Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem tiket kredit- Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak- Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India- Memperkenalkan penggunaan mata wang asing- Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas- Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat- Menubuhkan institusi kewangan/bank- Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan keuntungan/

Related Documents