Delprøve 1 Essay

1635 Words Mar 24th, 2015 7 Pages
Delprøve 1
Delprøve 1a
Nedenstående tekst er et uddrag af novellen “The Whipping Boy”.
Beskriv for hvert af de understregede ord (1-10), hvilket andet ord eller led ordet beskriver, og afgør, hvilken ordklasse det understregede ord tilhører. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.
They both found the boy from the Union’s story credible (1), and he had held a Proclamation that appeared official (2) enough. He read it to the three of them in Tommy’s shack, swiping the mucus from his upper lip with his sleeve in an authoritative (3) flourish before he began. They had listened attentively (4) to all the big words from this small boy. Tommy started to cry with euphoria, rocking in his chair like a child. […]
She
…show more content…
2. Forklar, hvordan de understregede udtryk kan volde problemer ved en oversættelse til dansk. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.

1. Both faces gaped in surprise, their eyes flickering and their mouths opened, expressions frozen in shock. Oversættelse: Begge ansigter måbede med overraskelse, deres øjne flakkede og deres munde åbnedes, udtryk frosne i chok. () Forklaring: Verbet ”flickering” er udvidet tid, hvilket ikke findes på dansk. Udvidet tid gør, at fokus flyttes over på processen.
2. In destroying the beasts as they slept, the slaves treated the dogs better in death than the dogs had treated the slaves in life. Oversættelse: Ved at udslette bæsterne mens de sov, behandlede slaverne hundene bedre i døden, end hundene havde behandlet slaverne i livet.  Forklaring: Verbet “destroying” er progressiv tid, hvilket ikke findes på dansk.
3. She continued cooking for Old Mrs. Gage, who deteriorated in her bedchamber day after day. Oversættelse: Hun fortsatte madlavningen for Gamle Mrs. Gage, som dag efter dag svækkedes i sit sovekammer.  Forklaring: Verbet ”cooking” er udvidet tid, hvilket ikke findes på dansk. Det er i udvidet tid, fordi det strækker sig over en længere periode. 
4. Tommy and Mikey had stopped working the fields altogether. Oversættelse: Tommy og Mikey havde stoppet arbejdet i marken fuldstændigt.  Forklaring: Verbet “working” er udvidet tid, hvilket ikke findes på dansk. Det er udvidet tid,

Related Documents