Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
elementarpartikel
materiens minsta beståndsdel, ofta enbart partikel
(kan skapas vid t.ex. kärnreaktioner eller som förmedlar krafter mellan partiklar. Exempel: elektron, proton, pion, myon, foton; (ofta även kvarkar trots att de inte kan förekomma fritt). Kännetecknas av massa, spinn, livstid, elektrisk laddning samt andra kvanttal, såsom charm, färg etc. Varje partikel har en antipartikel med samma massa, spinn och livstid men med ombytta värden på de andra kvanttalen)
peridot
genomskinlig ädelsten, blekgrön till gulgrön
(av mineralet olivin. Även kallad krysolit)
olivin
mörkt, grönfärgat (olivfärgat) mineral. En av jordens vanligaste bergarter
(har även identifierats på främmande himlakroppar. Olivin med ädelstenskvalité kallas också krysolit och peridot)
pneumatiker
teologisk person som är fylld med högre, gudomlig andekraft eller är utrustad med den helige Andes särskilda gåvor (karisma)
kinematik
Inom fysiken (klassisk mekanik) beskrivningen av läge som funktion av tid. En beskrivning av ett föremåls rörelse utan hänsyn till påverkande krafter.
kinetisk energi
rörelseenergi
(den form av energi som ett föremål har på grund av sin rörelse)
kinetisk konst
huvudsakligen skulpturer, i vilka fysisk rörelse är en väsentlig del av verket
mollusker
virusinfektion som ger hudfärgade knottror
(behandlas ej, men kan ta tid att försvinna. Man smittas bara en gång)
glasnost
ryska för offentlighet, publicitet. I svenskan idag för öppenhet, uppriktighet
(Gorbatjovreform 1985. Gjorde lättare för medborgare att uttrycka åsikter och journalister att gräva. G ville göra styrning mer transparent så att byråkraterna inte skulle kunna förhindra t ex perestrojkan. Ledde till demokratisering, kritik och till slut sönderfall för totalitär makt. Glasnost tidigare bl a använt av Alexander II och Lenin på annat sätt)
sköldpadd
hornskiktet av sköldpaddsskal
(kan med värme pressas till skivor av starkt, segt och formbart material. I Orienten under forntiden, från 1600-talet i Europa. Till möbelfaner, smycken, kammar, bägare, m.m. Ersattes senare av plast)
tribunal
specialdomstol för att granska förbrytelser mot folkrätten
(ex krigstribunalen i Haag)

upphöjd plats i det antika Rom varifrån tribunen ledde offentliga förhandlingar.
plebej
folkets breda massa (den arbetande klassen) i antikens Rom, urspr i motsats till patricierna, adeln, de gamla privilegierade släktena med makt och pengar
(tvingade sig efter hand, bland annat genom folktribunerna, till i princip likaberättigande med patricierna)

nedlåtande om man ur hopen, underklassare, med brist på själsodling.
fregatt
tremastat, fullriggat örlogsfartyg med ett kanondäck, i bruk från 1600-talet
(relativt lätt och ofta använt till spaning och eskort. Moderna framför allt till ubåtsjakt)
linjeskepp
de största seglande krigsfartygen från 1600-tal till mitten av 1800
(långsamma, svårmanövrerade men kraftigt bestyckade. 2 - 3 kanondäck. På engelska: ship of the line (battle))
korvett
mindre, lättmanövrerat och lätt bestyckat örlogsfartyg, ofta för kustnära uppgifter
(mindre än fregatt, men liksom den urspr. tremastad fullriggare och kallades i Sverige tidigare lätt fregatt)
apostrof
utelämningstecknet ' , enkelt citattecken
(vanligt i engelskan: "that’s John’s book" och franskan: "l’ecole d’anthropologie". I svenskan för utelämnande av bokstäver i t ex "sta'n" och "har'u", för att urskilja betydelser av ord och uttryck: Att kasta vatten innebär ’urinera’, samt för citat inom citatet. Ickediakritiskt. Bör ej blandas samman med accenter)
akut accent / grav accent
é / à
(accentmarkering för att ange uttal. Akut accent i låneord för att visa var lägga betoningen. Leder vanligen till lång vokal, och hjälper till att särskilja ord från andra med samma stavning. Ex: idé från ide och armén från armen. Grav accent i à la)

Mer avancerat om ordaccent, betoningsmönster .
habitat
inom biologin en miljö där en viss art kan leva
(delvis synonymt med biotop, men snarare områdets lämplighet som livsmiljö sedd ur artens perspektiv. Lämpliga habitat för lax kan finnas i både salt- och sötvatten, fast det är olika biotoper. Ett lämpligt habitat behöver inte betyda att arten finns där. För växter kan ordet ståndort användas. Habitat betyder: hemvist, boendemiljö)
förna
översta lagret av de olika jordnivåerna, bestående av döda, inte helt nedbrutna växt- och djurdelar
(utgör habitat för små djur, svampar och växter. Den del av förnan som börjat brytas ner men inte brutits ner helt kallas humus)
teriomorfa
sagofigurer som till skillnad från antropomorfa snarare liknar djur än människor, t ex enhörningar och drakar
(från grek thēríon för vilddjur och morphē för form)
blindarkad
En arkad mot en sluten muryta
(som dekoration och ofta som replik till en egentlig byggnad/öppen arkad)
biotisk
om en process eller miljöfaktor som åstadkoms av levande organismer: djur (konsumenter), växter (producenter) och bakterier (destruenter)
(varje varelse har en omgivning/habitat och dess biotiska faktor är de förhållanden som närvaron av andra organismer och samexistens medför, t ex trängsel)
abiotisk
den icke levande delen av ett ekosystem, t ex klimatet, mark, vatten, luft, värme (energi)
(om en process eller miljöfaktor som inte har att göra med levande varelser)
difteri
bakteriesjukdom som yttrar sig som svalg- och luftvägsinflammation
(kan ge upphov till akuta andningsproblem, så kallad äkta krupp. Kan i förlängningen också skada nervsystem och hjärta. Sällsynt i Sverige men förekommer i U-världen och t ex Baltikum)
morfem
den minsta betydelsebärande enheten i ett språk
(ingår i allmänhet i ett ord, och byggs i sin tur upp av fonem. Ex: ändelsen -ar i bollar är inte ett ord, men uppbär betydelse (flertal). Den kan dock inte sönderdelas i mindre betydelsebärande enheter och är därmed ett morfem. -ar är ett grammatiskt morfem, medan boll är ett lexikalt (ett eget ord))
fon
språkljud, inom fonetiken ett distinkt ljud som frambringas av talapparaten och som ingår i det talade språket
(betydelseskiljande foner kallas fonem)
fonologi
läran om språkljudens/fonens funktion i språket
(en av huvuduppgifterna att identifiera vilka ljud i ett språk som är betydelseskiljande, alltså fonem)
fonem
det talade språkets minsta betydelseskiljande enhet
(man tar reda på om ett ljud är ett fonem eller bara en fon genom att använda sig av minimala ordpar, dvs en jämförelse mellan två ord där bara en fon skiljer sig, t ex bil och pil, och ser om betydelsen ändras. I och med att den gör det är /b/ och /p/ fonem. fonem tecknas med snedstreck runt: /a/, /p/. )
fonetik
vetenskap om språkljud
(en fonetiker kan studera hur språkljuden produceras, deras rent akustiska egenskaper och hur de tas emot av lyssnarens hörselorgan och hjärna. Besläktat med, men inte identiskt med, fonologi)
allofoner
uttalsvarianter av fonem
(det svenska fonemet /p/ har till exempel en uttalsvariant som förekommer efter /s/; jämför uttalet av /p/ i "park" och "spark". Efter /s/ uttalas /p/ utan aspiration. Det går dock inte att finna några ord som skiljer sig betydelsemässigt åt i svenska enbart beroende på om /p/ uttalas med eller utan aspiration, så i svenskan är aspiration inte fonematisk)
enrollera sig
skriva in sig i officiell medlemsförteckning
(ursprungligen inom krigsmakten, numera allmännare)
koryfé
körledare i antikens Grekland, musikaliskt ansvarig vid uppförandet av dramer
(numera om tongivande person / person i ledande ställning, inte sällan i ironisk eller föraktfull bemärkelse, t.ex. nazikoryfé)
forsythior
släkte gulbladiga syrenväxter
(vilt i sydöstra Europa och östra Asien. I Sverige prydnadsbuske. Blommorna, som kommer före bladen, sitter i knippen och är gula med långa kronblad. Också kallad Gullbuske)
ambra
oformliga väldoftande klumpar av komplex kemisk sammansättning som härstammar från kaskeloternas tarm och används i parfym
(bildningssättet obekant. Hittas drivande i havet eller uppspolade på stränder. Mycket dyrbart, men tillverkas nu även kemiskt. Man undrade länge vad ambra var - kåda, fågelspillning, bivax som trillat i havet? Kineserna antog att det var drakspott, greker och araber att det kom från särskilda källor. Ambra har en mycket seglivad doft. Kan sitta kvar i århundraden i textil, även efter tvätt. Förväxlas ofta med amber – bärnsten. Inom botaniken är ambra harts från ambraträdet)
amberfärgad (ambrafärgad)
bärnstensfärgad
harts
samlingsnamn för kåda
(används ofta till stråkar. Av hartserna myrra och olibanum gör man den bästa rökelsen. Kan också syfta på de hartsämnen som finns i kåda)
fluid
sammanfattande benämning på gas och vätska inom fysiken
(fluidium - vardagligt ofta om vätska, t ex alkohol) Kolla i SAOL!!!
matrona
ärbar, äldre, (fet), gift kvinna
(gudinna i keltisk mytologi. Betyder "Stor moder" på keltiska)
sockel
underrede / nedersta parti av byggnads- eller konstverk
(staty, hus, dörröppning, kakelugn mm. Även om glödlampas fästanordning)
epålett
gammaldags axelprydnad på uniform
(ofta av metall överklädd med tyg, guldfärgad. Hörde ursprungligen till riddarrustningen och var avsedd att skydda axeln mot sabelhugg)