Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
be was/were been
lenni
become became become
lesz, alakul, válik valamivé
begin began begun
1.elkezd
2.elkezdődik
break broke broken
1.eltör, tör, kitör
2.elromlik (gép)
3.rövid időre abbahagy
4.megszeg törvényt
bring brought brought
magával hoz valamit
build built built
épít
buy, bought bought
megvesz, megvásárol
can could -been able-
képes
catch caught caught
1.elkap (valamit, ami mozog, betegséget, stb)
2.rajtakap valakit
3.elér egy járművet
choose chose chosen
választ, kiválaszt
come came come
1.jön 2.érkezik valahova
cost cost cost
valami kerül valamibe
cut cut cut
vág, elvág, levág
do did done
csinál valamit
drink drank drunk
iszik
drive drove driven
1.vezet (járművet) 2.elvisz valakit kocsival valahova
eat ate eaten
eszik
fall fell fallen
1.esik, leesik 2.leejt
feel felt felt
1.érzi magát valahogy 2.érezni valamit
fight fought fought
harcol, kűzd
find found found
talál, megtalál
fly flew flown
1.repül 2.repülőt vezet
forget forgot forgotten
elfelejt
get got got
1.kap valamit 2.megszerez valamit3.válik valamivé
give gave given
ad
go went gone
megy, elmegy
grow grew grown
1.nő 2.növeszt3.termeszt (növényt)
have had had
birtokol valamit
hear heard heard
hall, meghall
keep kept kept
1.tart valamit valahol
2.tovább csinál, folytat valamit
3.megtart valamit
drive drove driven
1.vezet (járművet) 2.elvisz valakit kocsival valahova
eat ate eaten
eszik
know knew known
tud, ismer valakit vagy valamit
learn learnt/learnd learnt/learnd
tanul
leave left left
1.elmegy, elutazik, elindul valahova
2.otthagy, hagy valamit (valahol)
lose lost lost
1.elveszít valamit (versenyt is)
2.elhagy valamit
feel felt felt
1.érzi magát valahogy 2.érezni valamit
make made made
csinál, készít valamit
meet met met
találkozik
pay paid paid
fizet, kifizet
get got got
1.kap valamit 2.megszerez valamit3.válik valamivé
put put put
tesz valamit valahova
give gave given
ad
read read read
olvas
ride rode ridden
1.lovagol
2.motort, biciklit vezet
run ran run
fut
say said said
mond, elmond
hit hit hit
1.megüt, megütődik, nekiütődik
2.belecsapódik, nekicsapódik valami valaminek
see saw seen
lát, meglát
sell sold sold
elad, árul
send sent sent
küld, elküld
shut shut shut
becsuk, bezár, becsap (ajtót)
sing sang sung
énekel
sink sank sunk
süllyed, elsüllyed
sit sat sat
ül, leül
sleep slept slept
alszik
speak spoke spoken
beszél
spend spent spent
költ pénzttölt időt
stand stood stood
áll, megáll
steal stole stolen
lop, ellop
swim swam swum
úszik
take took taken
visz, elvisz
tell told told
mesél, elmond
understand understood understood
ért, megért
wake woke woken
kel, felkel
wear wore worn
1.visel, hord
2.elhasznál, elhasználódik
win won won
nyer, megnyer
write wrote written
ír
to hurt, hurt, hurt
megsért, megsebesít, árt