Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to dislike
nem szeret/nem kedvel
to hate
utál
to want
akar
to need
szüksége van
to require
igényel
to wish
kíván valamit
to doubt
kételkedni valamiben
to imagine
elképzelni valamit
to deserve
megérdemel valamit
to suppose
feltételez
to mean
gonol/vél/valami jelent valamit
to believe
hisz valamiben
to consider
szem előtt tart/számításba vesz
to promise
ígér
to suggest
javasol
to apologise
bocsánatot kér
to advise
tanácsol
to agree
egyetért
to disagree
nem ért egyet
to refuse
visszautasít
to insist
ragaszkodik valamihez/kitart valami mellett
to concern
valami érint valamit/valami valamit illet
to know
tud/ismer
to realise
rájön valamire
to understand
ért/megért
to remember
emlékszik
to forget
elfelejt
to belong to
valami / valaki tartozik valamihez / valakihez
to contain
tartalmaz valami valamit
to consist of
valami áll valamiből
to depend on
valami / valaki függ valamitől / valakitől
to seem/appear
valami/valaki tűnik valamilyennek
to cost
kerül valami valamennyibe
to forgive
megbocsájt
to fit
megfelelő méretű vagy formájú valami/
valami valamire illik/odaillik/odapasszol
to recognise
felismer
to hear
A) hallani
Alapjelentés. Ezt nem lehet Continuous-ba tenni.

B) meghallgatni egy peres ügyet
Azért, hogy ítéletet, döntést tudjanak hozni. Lehet Continuous-ban.
to see
A) látni
Nem lehet Continuous-ban.

B) találkozni / találkózója van valakinek valakivel
Lehet Continuous-ban.
to taste
A) valaminek valamilyen íze van
Nem lehet Continuous-ban.

B) (meg)kóstólni, (meg)ízlelni valamit
Lehet Continuous-ban.
to smell
A) valaminek valamilyen szaga van
Nem lehet Continuous-ban.

B) (meg)szagolni valamit
Lehet Continuous-ban.