Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad ska man observera vid miktion.
-Vätskeintag i förhållande till diures.
-Tömnings mönster
-Problem i samband med miktion.
-Urin
Vad ska man observera hos urin
Utseende, lukt, mängd
Vad ska man observera vid defekation
- Tömningsmönster
- Problem i samband med defekationen
- Feces
Vad ska man observera hos feces
- Färglös
- Blodig
- Slemig
Vad ska man observera vid inspektion av buk
- Buken
- Spänd, stor, uppblåst
- Huden
- Blank el. glansig
- Ansiktsuttryck
- Smärtpåverkad, plågad, besvärad, spänd
Vad ska man observera vid palpation av buk
- Urinblåsan
- Tjocktarmen
- Smärta
Var hittar man urinblåsan
Över symfysen
Var hittar man tjocktarmen
På vänster sida, ner mot ljumsken
Vilken smärta observeras vid palption.
Släppöm. Vid smärta får patienten ännu mer ont i magen om man släpper palptionstrycket snabbt.
Vad observeras vid perkussion
Urinblåsan samt tjocktarm.
Hur låter en överfylld blåsa/tjocktarm
Dovt
Hur låter en luft fylld tarm
Klart eller ljust
Hur låter det när vätska finns i tarmen
Trumliknande
Vad är det viktigaste att tänka på vid eliminationsbesvär
Ssk ska bevara och stärka patientens självrespekt.
Vara ett stöd
Motivera till att söka behandling.
På vilket sätt kan man åtgärda blåstömmings svårigheter
Teststickor
Katetrisering
Stimulera blåstömningsreflexen
Vilka hjälpmedel finns det för urinläckage.
Blöjor
Hygien
Blåsträning
Vilka är hygien aspekterna gällande urinläckage
Man ska tvätta minst en gång om dagen.
På vilket sätt kan man åtgärda/förebygga obehag i samband med elimination.
- Byta våta plagg
- Anpassa kläder
- Anpassa miljö
Vad ska man tänka på vid anpassning av kläder.
Kläder med få knappar.
Vad ska man tänka på vid anpassning av miljö
Göra toalett lätt åtkomlig
Använda bäcken/urinflaska
På vilket sätt kan man åtgärda/förebygga tramtömningsbesvär
Fiberrik kost
2-3 L vätska
- varmt vatten verkar stimul.
Motion
Laxermedel
Bulkmedel
Vattenbindande
Lavemang
Hur kan man stimulera blåstämningsreflexen
Dricka vatten
Låta vatten rinna ur kran
Varmt vatten i bäcken
Varm tvättlapp över symfysen
Ljummet vatten över vulva
Massera symfysen
Trycka på symfysen
Doppa fingrar i vatten.
Hur mycket urin utsöndras varje dag
1-2 L
Hur mycket måste njurar utsöndra minst för att kunna utsöndra avfallsämnen.
Minst 500 ml/dag
Hur stor är urin prod.
1 ml/kg/h
Hur lång tid tar ca 400 ml
4-5 timmar
Vad beror feces lukt på
Vissa kvävehaltiga ämnen från bakterier.
Vad består feces av
75 % vatten
1/4 Döda och leveande mikroorga.
Miktion
Blåstömnings processen
Defekation
Tarmtömnings processen
Dysuri
Smärta vid miktion
Stranguri
Blåstömnings besvär
Oliguri
Njurar prod. för lite urin
Anuri
Njurar utsöndrar inte urin
Hur mycket urin krävs det för att ha anuri
Mindre än 200 ml/dygn
Kymus
Osmält tarminnehåll
Flatulens
Riklig avgång av tarmgas
Proteinuri
Mer än 40-80 mg prot/dygn
Vad är den vanligaste orsaken till UVI
proteinuri
Hematuri
Blod i urin
Urinretention
Kan inte tömma blåsa helt el. delvis
Vad kan urinretention leda till
Residalurin som kan orsaka infektion
Cystit
Inflamation i urinblåsa
Meteorism
Höga magljud
Vad är viktigt att tänka på när man ska ta urinprov
Ta ett urin prov där bakterier har hunnit fortplanta sig i minst 3-4 h för bästa kvalieté.
T.e.x. Morgon urin
Vad ska man tänka på om man ska ta urinprov ur KAD
Att låta den vara avstängd en stund.