Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
friend (male)
kolega
tourist (male)
turysta
student (male)
student
Pole (male)
Polak
Englishman
Anglik
friend (female)
koleżanka
tourist (female)
turystka
student (female)
studentka
Pole (female)
Polka
Englishwoman
Angielka
night
noc (f.)
thing
rzecz (f.)
love
miłość (f.)
death
śmierć (f.)
Mrs./Miss/Ms.
pani (f.)
man
mężczyzna (m.)
Good morning/day/afternoon
Dzień dobry
Good evening
Dobry wieczór
Good night
Dobranoc
Goodbye
Do widzenia
Hi/Bye
Cześć
How are things?
Co słychać?
What's new?
Co nowego?
Nothing new
Nic nowego
Same as before
Po staremu
And how are things with you?
A co u ciebie?
Everything's fine
Wszystko w porządku
See you later
Do zobaczenia
See you tomorrow
Do jutra
yes
tak
no
nie
Excuse me / I'm sorry
Przepraszam
Please
Proszę
Pardon?
Słucham?
Thank you (very much)
Dziękuję (bardzo)
I am
ja jestem
you (sing.) are
ty jesteś
he/she/it is
on/ona/ono jest
we are
my jesteśmy
you (pl.) are
wy jesteście
they are
oni/one są
who
kto
where
gdzie
Mr.
pan
Mr. and Mrs.
państwo
director
dyrektor
doctor
doktor
professor
profesor
engineer
inżynier
passport
paszport
video
wideo
center
centrum
taxi
taksówka
hockey
hokej
dentist
dentysta
American (f.)
Amerykanka
address
adres
computer
komputer
father
ojciec
son
syn
brother
brat
husband
mąż
hotel
hotel
house
dom
dog
pies
mother
matka
daughter
córka
sister
siostra
wife
żona
post office
poczta
newspaper
gazeta
police
policja
coffee
kawa
town
miasto
child
dziecko
surname
nazwisko
airport
lotnisko
apartment/flat
mieszkanie
sea
morze
first name
imię
museum
muzeum
Excuse me, are you Mr./Mrs...?
Przepraszam, czy pan/pani...?
What is your name? (formal)
Jak pan/pani się nazywa?
What is your name? (familiar)
Jak się nazywasz?
What is your first name? (formal)
Jak pan/pani ma na imię?
What's your first name? (familiar)
Jak masz na imię?
My name is...
Nazywam się...
My first name is...
Mam na imię...
Nice to meet you.
Bardzo mi miło.
Please call me...
Proszę mi mówić...