Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/91

Click to flip

91 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Anisocytose

Forskellig størrelse på erythrocytterne.

Polychromasi

Forskellig farve på erythrocytterne

Poikilocytose

Forskellig form på erythrocytterne

Howell-Jolly bodies

Kernerester der ses som små tætte prikker i erythrocytterne, ses når der skal produceres erythrocytter i en fart!

Heinz bodies

Denaturerede Hgb pga. oxidation, ses som erythrocytter med skader i kanterne
NB: Kan ses ved behandling med Paracetamol/acetaminophen

Erythrocytter af normal størrelse

Normocytære

Erythrocytter af mindre størrelse

Mikrocytære

Erythrocytter af større størrelse

Makrocytære, også kaldet retikulocytter. Disse har ofte også RNA rester, er blålige og betegnes derfor også polychrome, hvis der er flere forskellige farver.

Inter-individual factors

Nedarvede forskelle mellem forskellige grupper af dyr pga. effekter i arter, racer, aldersgrupper og kønFx. en kats PCV vs. en hunds PCV


Intra-individual factors

Forbigående forskelle i det samme dyr pga. faktorer såsom fodring, medicinering, stress, prøveudtagningsmetode.
Dette er ikke nødvendigvis et problem så længe det noteres sammen med prøven.

Hvilket rør bruger vi til hæmogram?

EDTA (lilla)

Hvilket rør bruger vi til koagulationstest?

Citrate (blå)

Hvilket rør bruger vi til biokemi?

Serum (rød)

I hvilken rækkefølge udtager vi blodprøverne?

EDTA -> citrate -> serum

Hvilken funktion har EDTA?

Binder divalente cationer, som fx. Ca2+ og forhindrer derved koagulation.


Vi bruger primært EDTA til at kigge på celler!

Hvad sker der hvis der er for lidt blod i EDTA røret?

Falsk for lav hæmatokrit!

Hvad sker der hvis der er for meget blod i EDTA røret?

Prøven kan danne koagel!

Hvorfor anvender man citrat som 2. rør?

For at undgå at der kommer forskellige vævsfaktorer mm. i røret, da vi skal måle koagulationen med denne.

Hvad sker der hvis der er for lidt blod i citratrøret?

Blodets koagulations aktivitet reduceres og der ses forlænget koagulationstid. Forholdet skal være 1:9 citrat:blod.

Hvad sker der hvis der er for meget blod i citratrøret?

Resultatet bliver at blodet er hyperkoagelt

Hvilken funktion har citratrøret?

Binder Ca2+ i blodet så det ikke koagulerer, men samtidig kan det reverseres, og man kan derfor måle koagulationstiden.

Hvilken funktion har serumrøret?

Serumrøret indeholder ikke noget, og man skal derfor ikke fylde den op til et specielt niveau nødvendigvis. Her er det ok at blodet koagulerer, da det er serum vi ønsker at lave biokemi på.

Hvad måles i erythrogrammet?

RBC count


Hgb


Hæmatokrit (PCV)


Morfologi

Hvad består vores hæmogram/CBC/profil 2 af?

Erythrogram


Leukogram


ThrombogramHvad består leukogrammet af?

Total leukocyte count (WBC)


Leukocyte differentialtælling


Morfologi

Hvad består thrombogrammet af?

Thrombocyt count (PLT)

Hvordan fordeler blodprøven sig i røret hvis den centrifugeres?

Nederst = erythrocytter


Midt = Leukocytter og thrombocytter


Øverst = plasma (eller serum hvis den er koaguleret)

En stigning i hæmatokrit (PCV) er tegn på...

... dehydrering (klart oftest) eller polycytaemia vera (for mange RBC uden grund).
Dehydrering bekræftes ved at sammenligne med totalprotein (ofte forhøjet)

Et fald i hæmatokrit (PCV) er tegn på...

... regenerativ eller non-regenerativ anæmi!

Regenerativ anæmi

Knoglemarven responderer korrekt på den lave hæmatokrit. "Tilstedeværelse af knoglemarvs respons".


Produktionen af erythrocytter er altså intakt; der mistes erythrocytter efter de er producerede!


Kan skyldes blødning (diverse årsager, indre/ydre), IV hæmolyse (AIHA, SLE) eller leukæmi.
Ses som anisocytose, polychromasi, kerneholdige RBC og retikulocytter

Non-regenerativ anæmi

Her kan knoglemarven ikke følge med i produktionen af RBC! "Intet knoglemarvs respons". => den er gal med erythropoiesen!
Kan skyldes akut voldsomt blodtab, kronisk inflammatorisk sygdom fx. nyresygdom, jernmangel, fejlernæring, forgiftning, østrogen, hypothyreoidisme, leukæmi (FeLV).

Hvornår har en hest anæmi?

Når PCV er:


< 33-30 = mild


20-29 = moderat


13-19 = markant


< 13 = alvorlig!

MCHC

Mean cell hemoglobin concentration.


Indikerer den gennemsnitlige koncentration af hæmoglobin i RBCs. Et fald i MCHC er derfor tegn på hypokromasi (mindre røde i mikroskop)

Hvad kigger vi på ved erythrocytterne, når vi kigger på et smear i mikroskopet?

Form


Størrelse


Farve


Indhold

Umodne RBCs kaldes...

... retikulocytter, og er ofte større (macrocytic) og mere blålige (polychromatic), og har et synligt netværk af RNA rester i cytoplasma (NMB farvning afslører dette).+/- poikilocytose

Hvad er særligt ifm. retikulocytter hos kat?

De har både "punctate" og "aggregate" reticulocytes!


Punctate reticulocytes kan være forhøjede i ugevis, mens aggregate reticulocytes giver et her og nu billede af mængden af retikulocytter i katten.


Aggregate reticulocytes er polychromatophile (dvs. med RNA rester) - det er punctate ikke.

Hvornår ses max produktion af RBCs efter at knoglemarven er blevet stimuleret?

Hund = 5 dage


Kat = 4 dage
Vigtigt fx ifm. blodttab, før man vurderer om dyret kan responderer tilstrækkeligt og selv danne nye.

Hvilke morfologiske forandringer kan erythrocytterne have?

Normo/hypo-chrome


Micro/normo/macro-cytære


Ødelagte (fragmenterede/non-fragmenterede)


Inklusionslegemer

Fragmenterede erythrocytter kan inddeles i:

- Shizocytes (fragmenterede pga. trauma)


- Blister cells


- Keratocytes ("helmet cells")


- Achantocytes


- Dacrocytes

Non-fragmenterede erythrocytter (stadig runde) kan inddeles i:

- Spherocytter (ofte IMHA): Helt røde, ingen central opklaring


- Target cells (codocytes): Rød prik i midten, ekstra meget membran, ofte foldning

Inklusionslegemer i erythrocytter inddeles i:

Heinz-bodies (udsat for oxidanter)


Howell-Jolly (kernerest, uden betydning)


Parasitter (mykoplasma haemophelis, Babesia canis)


Canine distemper (indikerer aktiv infektion, sjælden)

Hvis vi har jernmangel anæmi, hvilke forandringer kan vi så erkende på RBC?

Hypochrome ("cykelslanger"), mikrocytære erythrocytter

Hvornår kan vi se leukocytose?

Øget antal leukocytter i blodet, kan ses ved:


- Inflammation


- Stress/ophidselse (fysiologisk leukocytose, falder efter 30 min. efter dyret er faldet til ro)


- Cushings disease


- Malignt neoplasi


- Leukæmi

Hvornår kan vi se leukopeni?

- Generelt ved perakut eller kronisk inflammation (overvælder knoglemarven). Normalt ses dette kun i 2-6 timer indtil WBC stiger igen.


- Ved leukæmi
Dårlig prognose ved persistent stigende leukopeni samt ved degenerativ venstreforskydning (normalt antal neutrofile/neutropeni, men flest båndformede)

Hvilke 3 "pools" har vi af neutrofile?

- Proliferative pool


- Postmitotic pool


- Reserve pool

Proliferative pool

Myeloblasts


Promyelocytes


Myelocytes

Postmitotic pool

Metamyelocytes


Bands

Reserve pool

Segmented and some bands

Hvor længe kan kroppen bruge af den postmitotiske pool samt reserve pool'en efter inflammation?

Der er ca. til 5 dages brug.

Hvad kan tilstedeværelse af promyelocytter og metamyelocytter indikere?

Leukæmi!

Hvornår kan vi se båndformede neutrofile?

Ved akut inflammation

Hvilke 2 "pools" har vi i det perifere blod?

Den marginale og den cirkulerende (herfra udtages blod)

Hvordan er forholdet mellem de to "pools" hos hhv. hund og kat?

Hos katten er den marginale pool 3x større end den cirkulerende!


Hos hunden er de lige store.

Hvor længe bliver de neutrofile i blodet?

Ca. 10 timer, herefter vandrer de ud i vævene. T½ er ca. 5-10 timer.

Hvor længe lever de neutrofile i vævene?

1-4 dage

Hvordan responderer kroppen på øget behov for neutrofile?

Initielt: Neutropeni (pga. øget lokalt forbrug)
Efter 1-6 timer: Frigivelse af båndformede og segmenterede neutrofile fra knoglemarven (neutrofili med venstreforskydning)
Efter 3-4 dage: Øget granulopoiesis (moden neutrofili)

Regenerativ venstreforskydning

"Det naturlige respons", ses især i det akutte inflammatoriske respons


Neutrofili


Flest segmenterede, færre båndformede


Kroppens respons svarer til behovet (og kan altså følge med)

Degenerativ venstreforskydning

Normal mængde neutrofile eller neutropeni


Flest umodne båndformede, færre segmenterede


Kroppens respons svarer altså IKKE til behovet, og den kan ikke følge med

Hvornår ser vi toksiske neutrofile?

Bakterielle infektioner


Endotoxiner


Exotoxiner


Markant inflammation

Hvordan ser de toksiske neutrofile ud?

De har ændringer i cytoplasma:


- Basofili


- Vakuoler


- Granulation


- Döhle-bodies (grå prikker)

Hvornår kan vi se neutrofili?

- Akut og kronisk inflammation


- Glucocorticoider (stress, Cushings, iatrogen)


- Fysiologisk (fight and flight, adrenalin)


- Neoplasi

Hvornår kan vi se neutropeni?

- Inflammation


- Ødelæggelse af de perifere neutrofile


- Granulocytic hypoplasia (ødelæggelse i knoglemarven)


- Ineffektiv produktion


- Cyklisk hæmatopoiesis (Grey Collies)

Hvor dannes og modnes lymfocytterne?

De dannes i knoglemarven og modnes i thymus og lymfoide organer (lymfeknuder/milt) som enten T-lymfocytter (cytotoxic/helper-cells) eller B-lymfocytter (plasmaceller, danner antistoffer)

Hvilke lymfocytter ser vi i blodet?

To pools, cirkulerende og marginale.


Vi ser flest T-lymfocytter i blodet.
Ses som små modne lymfocytter, reaktive lymfocytter eller lymfoblaster

Hvornår kan vi se lymfocytose?

- Kronisk inflammation (div. agens)


- Fysiologisk (adrenalin)


- Neoplasi (lymfom, leukæmi, FeLV)


- Hypoadrenocorticisme (Addison's disease)

Hvornår kan vi se lymfopeni?

- Akut inflammation


- Glukokortikoider


- Tab af lymfe (obstruktion af lymfekar)


- Lymfoid hypoplasi eller aplasi


- Lymfom

Hvornår kan vi se monocytose?

- Inflammation


- Glukokortikoid-associeret (stress, Cushings, iatrogen)


- Neoplasi (monocytisk leukæmi)

Hvornår kan vi se eosinofili?

- Hypersensitivitet


- Parasitter


- Idiopatisk


- Mast celle degranulation (fx. inflammation)


- Hypoadrenocorticisme (Addisons)


- Neoplastisk eosinofili

Hvordan kan vi adskille monocytter fra de andre WBCs?

- Mere markant cytoplasma:kerne ratio, dvs. mere cytoplasma


- Mere basofile


- Kan indeholde lyse vakuoler

Årsager til thrombocytose

- Inflammation


- Immunmedieret


- Jernmangel


- Efter splenectomi


- Rebound efter thrombocytopeni


- Redistribuering efter træning, adrenalin

Årsager til thrombocytopeni

- Blødning


- Septikæmi


- Viræmi


- Vasculitis


- DIC


- Immunmedieret destruktion


- Nedsat produktion (kemo, østrogen, neoplasi)


- Hæmodilation


- Abnormal fordeling, fx. ved splenomegali

Stressleukogram

- Steroidinduceret, fx Cushings, iatrogen, stress, sygdom


- Mild til moderat leukocytose


- Mature neutrophilia


- Lymfopeni (kat = lymfocytose)


- Monocytose (især hos hund)
Husk at leukogrammet kun viser hvordan kroppen responderer her og nu, og derfor ikke HVAD den bekæmper, eller hvor længe den har responderet

Leukogram - perakut inflammation

- Leukopeni


- Neutropeni (forbruges initielt, derfor lavt antal segmenterede, men båndformede er endnu ikke tilstede i unormale antal)


- 1-6 timers varighed (herefter stiger antallet ofte)

Leukogram - akut inflammation

- Leukocytose


- Neutrofili - både båndformede og segmenterede, ofte regenerativ venstreforskydning


- Somme tider ses toksiske neutrofile


- Lymfopeni


- Normal eller monocytose


- Ses 6-8 timer efter skaden er sket

Leukogram - kronisk inflammation

- Leukocytose


- Neutrofili (normal til øget mængde båndformede, mild venstreforskydning)


- Lymphocytose, derefter lymphopenia


- Monocytose


- Eosinofili


- Ses efter dage til uger

Forskellen på serum og plasma

Plasma: "Plads til alle", her er der altså stadig koagulationsfaktorer og fibrinogen tilstede
Serum: Overskydende efter koagulation, altså uden koagulationsfaktorer og fibrinogen

Hypochrome erythrocytter skyldes...

... nedsat hæmoglobinkoncentration, ofte pga. jernmangel (da de 4 heme grupper i hæmoglobinen der binder O2 i erythrocytterne, primært består af jern)

Polychrome erythrocytter skyldes...

... IKKE øget mængde hæmoglobin (ikke muligt), men derimod RNA rester og de ser derfor blålige ud = retikulocytter!


Ses ofte ved regenerativ anæmi

Når vi skal klassificere en anæmi, hvad kigger vi så på?

Kvantitativt:


- MCV: Macro-, normo- eller mikrocytære


- MCHC: Hypo- eller normochrome
Kvalitativt:


- Erythrocyt morfologi: anisocytose, polychromasi, kerneholdige RBCs?


- Retikulocyt tælling: antal, index og %

Hvis MCV er høj, MCHC lav:

Makrocytic, hypochromic anemia => regeneration!
Kan være blødning (indre/ydre) eller hæmolyse.

Hvis MCV er normal, MCHC normal:

Normochromic, normocytic anemia => ofte akut blødning (1-3 dage) inden der sker regeneration fra knoglemarven

Hvis MCV er lav, MCHC er normal eller lav:

Microcytic, normochromic/hypochromic anemia => cytoplasmatisk modningsdefekt, typisk jernmangel (kronisk eller alvorlig blødning)

Hvis MCV er høj, MCHC er normal:

Macrocytic, normochromic anemia => kernemodningsdefekt => FeLV, vit. B12 mangel, folinsyre mangel

Hvis vi kun har mulighed for at udtage én blodprøve, hvilket rør gør vi det så i?

Heparin-rør! (grøn)


Vi kan nemlig både undersøge celler, plasma og biokemi ud fra samme prøve, da det hæmmer koagulationsfaktorerne

Hvornår skal leukocyttallet korrigeres?

Når der er over 10 kerneholdige erythrocytter pr. 100 leukocytter - da maskinen ikke kan tælle dem og derfor tror det er leukocytter

Agens i erythrocytter er oftest...

... mykoplasma

Agens i leukocytter er oftest...

... anaplasma!

Hvilken "celletype" har heste ikke ift. de andre dyr?

Reticulocytter!

Hvornår ser vi basofili?

Ofte sammen med eosinofili


Ved hypersensitivitetsreaktioner (allergi)


Parasitære infektioner


Lægemiddelreaktion


Neoplasi

Når neutrofil:lymfocyt ratioen er <1 er infektionen oftest...

... bakteriel!

Når neutrofil:lymfocyt ratioen er >1 er infektionen oftest...

... viral!