• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Muskler udviser stor farvevariation. Hos hvilken dyreart især?
Svin!
Her er visse muskler meget lyse pga. variation i typen af muskelfibre (type 1 og type 2)
Type 1 fibre er...
... mørke (røde) og ses især i tyggemuskler, respirationsmuskler og andre muskler som kan arbejde i lang tid uden hvile (vægtbærende musk.)
Langsom kontraktion, mange mitokondrier, oxydativ metabolisme, lav ATPase aktivitet
Type 2 fibre er...
... hvide og skal kunne levere eksplosivt arbejde over kort tid
Hurtig kontraktion
2a: vedvarende arbejde, mange mitochondrier, oxydativ-glykolytisk metabolisme, intermediær ATPase aktivitet
2b: udmattes hurtigt, få mitochondrier, glykolytisk metabolisme, høj ATPase aktivitet (NB: findes ikke i hunde!)
Fx bagbensmusk. og rygmuskulatur
Hvad er rigor mortis?
Dødsstivhed!
Skyldes en række postmortelle biokemiske forandringer i muskulaturen
Hvornår begynder og hvor længe varer rigor mortis?
Begynder ca. 2 til 6 timer efter dødens indtræden. Starter i kæbemuskulaturen, herefter kroppen og til sidst ekstremiteterne.
Når sit maksimum 1 til 2 døgn post mortem og aftager herefter i samme rækkefølge som den opstod i, for til sidst at ophøre ca. 4 døgn efter dødens indtræden.
Umattede dyr har nedsat indhold af glykogen i muskulaturen, og rigor mortis optræder derfor hurtigere hos dem
Udviklingsanomalier i muskulatur
Ikke særlig hyppige
Kongenit muskulær hyperplasi (”dobbeltmuskulatur”)
Lipomatose
Hvad er kongenit muskulær hyperplasi?
Dobbeltmuskulatur forekommer hos visse kvægracer og viser sig som stærkt forøget muskelmasse især på bagparten og i skulderregionen.
Tilstanden er arvelig og skyldes at man i mange år har fremavlet dette, pga. den store mængde kød
Hvad er lipomatose?
Lipomatose er en tilstand hvor der ses abnorme aflejringer af fedtvæv i muskulaturen, ses især hos kvæg og sjældnere hos svin.
Bilateralt symmetriske forandringer som især findes i ryg- og lændemuskulaturen
Hvornår ses petecchiale blødninger i muskulaturen?
Petecchiale blødninger i muskulaturen opstår *** i forbindelse med slagteprocessen, og skyldes antageligt kloniske kramper hos det ikke-afblødte dyr, men kan også ses ved skydning, hvor medulla oblongata beskadiges
Blødninger i muskulaturen kan ses ved en række lidelser af infektiøs, immunmedieret eller toksisk karakter, hvilke?
o Svinepest
o Brandfeber hos hest
o K-vitamin forgiftning
o Koagulationsdefekter
Muskelatrofi skyldes?
Mangelfuld innervation af en muskel (denervationsatrofi, går stærkt!), nedsat brug af en muskel (inaktivitetsatrofi) eller øget nedbrydning som ved kakeksi eller senilitet (inanitionsatrofi)
Iskæmiske nekroser er som regel fokale og skyldes...
... typisk ydre faktorer som fx tryk eller slag.
Det klassiske eksempel er nekroser i lårmuskulaturen hos kvæg, især nykælvere, som følge af trykninger.
Lignende forandringer ses hos søer med ”liggesår/skuldersår”
De nekrotiske muskler er *** sæde for voldsomme blødninger og rupturer
Muskelnekroser kan også skyldes...
... mangeltilstande, forgiftninger, infektioner og voldsom belastning, fx i forbindelse med transport. Disse tilfælde er ofte systemiske og ses altså i flere muskler
Hvad er brandfeber hos hest og hvad skyldes det?
Brandfeber skyldes en immunologisk reaktion mod kværkebakterien Streptococcus equi equi. Det er således ikke en direkte infektiøs tilstand. Forandringerne karakteriseres ved disseminerede hæmorrhagiske muskelnekroser samt ødem og blødninger i en lang række organer
Nutritionel muskeldegeneration (NMD) skyldes...
... mangel på vitamin E og/eller selen og kan ses hos alle dyrearter. Især hos unge dyr er tilstanden vigtig da den *** medfører akutte dødsfald
Udbredte muskelnekroser kan opstå sekundært til...
... voldsom belastning og fysisk udfoldelse, især hos svin og heste
Porcint stress-syndrom (PSS) skyldes...
... en genetisk defekt og viser sig som stærkt forøget stressfølsomhed som giver anledning til voldsomme fysiologiske forstyrrelser med bl.a. hypertermi, kramper og voldsomt intramuskulært pH-fald. Patoanatomisk ses dette som blege, bløde og fugtige muskler. Muskelforandringerne skyldes udbredte nekroser og voldsomt intramuskulært ødem
Hos heste ses sygdommene akut rhabdomyolyse (”tying-up”) og myoglobinuria paralytica (”nyreslag”). Nyreslag ses især hos...
... trækheste og er derfor ikke så hyppig. Akut rhabdomyolyse ses meget hyppigere hos heste i arbejde
Akut rhabdomyolyse og myoglobinuria paralytica ses hos heste der...
... tages i brug efter kortere eller længere hvileperiode og viser sig som udbredte muskelnekroser, ofte med frigørelse af store mængder myoglobin til blodet og derfra til urinen, så den bliver mørkfarvet (myoglobinuri). I voldsomme tilfælde ses nyreskader i form af tubulær nekrose. Akut rhabdomyolyse har milde symptomer som let overses, mens myoglobinuria paralytica er ledsaget af voldsomme forandringer i form af ødematøse, svulne og mørkfarvede muskler med blege striber og spredte blødninger, især i låret og lænden
Myositis
Inflammationer i muskulaturen ses især hos kvæg, skyldes ofte parasitter men bakteriel myositis forekommer også
Bakteriel myositis kan inddeles i tre grupper ud fra den inflammatoriske reaktion:
Serofibrinøs myositis
Granulomatøs myositis
Purulent myositis
Serofibrinøs myositis
-Især Clostridium spp.
-Penetration gennem et sår
-Tilstanden kaldes gasgangræn eller malignt ødem og skyldes bakteriernes evne til at proliferere under anaerobe og alkaliske forhold
-Viser sig som voldsom serofibrinøs ekssudation med gasproduktion, nekrose og udtalt intoksikation af dyret
-Hæmatogen spredning efter peroral optagelse
-Tilstanden kaldes miltbrandsemfysem
-Inflammatorisk proces med serofibrinøs ekssudation, nekrose og gasproduktion. Tilstanden har et akut forløb med voldsom intoksikation af dyret
Granulomatøs myositis
-Skyldes oftest Actinobacillus lignieresii eller Staphylococcus aureus
-Tilstanden ses især sekundært til sårinfektioner, hvor den forårsager proliferative forandringer, der karakteriseres ved fibrose med spredte purulente foci
Purulent myositis
-Skyldes enten lokal invasion af pyogene bakterier eller hæmatogen spredning ved pyæmi
-Arcanobacterium pyogenes og streptokokker er de hyppigst involverede bakterier
-Lokal invasion ses ved sårinfektioner, fx halebid eller klovlæsioner
Parasitær myositis
• Ses hyppigst hos kvæg og får
• Ledsages af vævseosinofili (makroskopisk grønfarvning af muskulaturen)
• Hos kvæg skyldes det Sarcocystis spp. eller Cysticercus bovis (oksetinten)
Hos hund: Toxoplasma gondii (og kat) og neospora caninum
Farveforandringer i muskulaturen kaldes:
Lipofuscinose, og ses især hos ældre og afmagrede kreaturer og viser sig som brunlig misfarvning af muskulaturen
Skyldes aflejring af lipofuscin i musklerne
Forkalkning i muskulaturen kan skyldes...
... forudgående beskadigelse af muskelvævet (dystrofisk forkalkning), og kan også opstå i ellers raskt væv (metastatisk forkalkning)
Dystrofisk forkalkning kan opstå sekundært til...
... muskelnekroser af enhver årsag, men især i forbindelse med parasitære læsioner
Neuropatiske forandringer afhænger af...
... innervationen eller manglen på innervation. Den primære læsion ligger altså i nervesystemet og ikke i musklen
Fx. atrofi
Myopatiske forandringer
De primære forandringer er knyttet til muskelcellen
Hvordan undersøger man en muskel?
Udbredelse: del af/hele/flere muskler, monofokale/multifokale forandringer, symmetri?
Udseende: fylde - farve - fugtighed, monofasiske/multifasiske forandringer
Konsistens: blød/fast, rigor mortis eller ej
Hvad betyder monofasiske/multifasiske forandringer?
Monofasiske: læsionerne har samme alder
Multifasiske: Læsionerne har forskellig alder, nogle er nye mens andre er ældre
Hvordan udtages en muskelprøve?
Skal IKKE i formalin med det samme!
Dyret skal på køl i 48 timer inden der udtages prøver pga. rigor mortis, ellers opstår der infarkter! Hvis det ikke er muligt skal man vente indtil rigor mortis er ovre igen.
Man kan fiksere stykket på en ispind med det samme så den ikke trækker sig sammen.
Hvad skal man huske når man udtager prøver?
Fiksering efter rigor mortis på ispind
Udtage materiale fra forskellige muskelgrupper (type I/type II, lemmer - krop, tunge - tyggemuskulatur - resp. musk. - hjerte)
Tværsnit og længesnit undersøges
Forskellige typer af degeneration/nekrose
Segmentær (segment af musk. celle)
Hydropisk/vakuolær (hydropisk degen., tidligt stadie, akk. af fedt/glykogen)
Hyalin/Zenkers (hyperkontraktion, homogent eosinofilt sarkoplasma)
Flokkulær/granulær (fragmentering af de koagulerede myofibriller, musk. "går itu")
Langliggere/Downer Cow syndrome
Opstår sfa. kælvningsfeber
Vedvarende parese
Store nekroser lat. i lårmusk.
Skyldes lokal stigning i intramuskulært tryk
Evt. heling ved arvævsdannelse
Evt. sek. bak. infektion
Muskelregeneration foregår ved:
Immigration af fagocytter -> fagocytose af nekrotisk væv
Proliferation af satellitceller -> centrering -> dannelse af myoblaster
Fusion mellem myoblaster (myotubus dannes) og til sidst resterende muskelcelle
Dannelse af tværstribning og marginering af kernerne
Regeneration kræver:
- Intakt sarkolemma (basis for normal vækst af musk.cellen, holder fibroblaster ude)
- Satellitceller (nødvendige for dannelse af sarkoplasma, danner bro ml. levedygtige dele af musk.cellen)
Hvis en af disse mangler kan muskelcellen ikke regenerere
Bakteriel myositis kan opstå ved:
Penetration (traume)
Overgriben fra omkringliggende strukturer
Hæmatogent
Typer af bakteriel myositis:
Purulent (flegmone -> dissekerende inflammation)
Serohæmorrhagisk (især clostridium spp.)
Granulomatøs
Eosinofil myositis
- Diffus (ofte idiopatisk, sjældent parasitter (sarkosporidier))
- Granulomatøs (altid parasitær -> sarkosporidier)
Nutritionel myopati (NMD = nutritionel muskeldegeneration)
Skyldes mangel på selen/vit. E
Kan også skyldes hurtig vækst, fysisk anstrengelse, flerumættede fedtsyrer