Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Co je to proudnice ?

Myšlená čára, trajektorie opisovaná částicí proudící kapaliny. Tečna v libovolném místě proudnice udává směr rychlosti pohybující se částice. Proudnice se nekříží !

Vysvětli pojem stacionární proudění.

Stacionární = ustálené, tzn. stálou rychlostí. Nemění se ani tlak a hustota.

Co je to objemový průtok ?

Veličina udávající množství (objem) kapaliny, které proteče daným průřezem za jednotku času.


Jednotka: m3 / s, značka Qv

2 rovnice pro objemový průtok

Qv = V / t objem za čas;


Qv = S . v (průřez x rychlost)

Vysvětli podstatu rovnice spojitosti toku (kontinuity)

Ve všech místech potrubí musí být objemový průtok stejný,


Qv1 = Qv2 = Qv3


S1.v1 = S2.v2 = ...


(ZZH: kapalina se nemůže nikde hromadit, vznikat ani mizet)

Vysvětlete proudění kapaliny vodorovným potrubím z hlediska zákona zachování a energie

ZZE: v užším místě kapalina zrychluje = zvyšuje kinetickou energii, což musí být kompenzováno úbytkem jiné energie - energie potenciální tlakové (klesne tlak)

V rozšířeném potrubí proudí kapalina pomaleji - co vyrovnává pokles její kinetické energie ?

Vzroste tlak v kapalině (potenciální tlaková energie)

Napište Bernoulliho rovnici

½ρ.v1^2+p1 = ½ρ.v2^2+p2
pozn.: v1^2 = v1 .v1

Co je to hydrodynamické (aerodynamické) paradoxon ?

Jev, kdy v oblasti rychlejšího proudění kapalin (plynů) vzniká menší tlak (podtlak) než v okolí

Uveďte konkrétní příklady podtlaku v rychleji proudící tekutině.

Nežádoucí: za silného větru je nad střechou nižší tlak než pod ní ...


Žádoucí: nad křídlem proudí vzduch rychleji než pod ním, takže přetlak pod křídlem zvedá letadlo vzhůru

Čím se liší laminární proudění od turbulentního ?

V turbulentním vznikají víry, proudnice se "trhají". Víry vznikají při velkých rychlostech a za překážkami.

Co ovlivňuje odporovou sílu, kterou klade těleso proudící tekutině ?

1) - rychlost proudění


2) - hustota tekutiny


3) - kolmá plocha překážky


4) - tvar překážky


123 - přímá úměra, 4- koeficient podle tvaru


F = v.ρ.S.c


F =

Kdy je tvar tělesa při obtékání proudící tekutinou (k,p) důležitý ?

Aerodynamický tvar dopravních prostředků - snižuje spotřebu.


Příroda - tvar kapky deště.


Padák - tvar a velká plocha => velká odporová síla, pomalý pád.


Plachetnice - záměrně co největší plocha nastavená proudění větru ...

co je značka c v rovnici F = v.ρ.S.c vyjadřující odporovou sílu kterou působí proudící tekutina na překážku ?

značka c je součinitel odporu podle tvaru tělesa

Na parašutistu padajícího k zemi na padáku, působí stálá gravitační síla. Proč tedy nezrychluje, ale padá stejnou rychlostí ?

Při dosažení určité (nevelké) rychlosti se vyrovná tíhová síla parašutisty a velká odporová síla způsobená padákem, tudíž dále nezrychluje.

Na parašutistu padajícího k zemi bez padáku, působí stálá gravitační síla. Proč tedy nezrychluje, ale dopadne stejnou rychlostí z 1km i z 5km?

Až při dosažení určité (velké) rychlosti dosáhne odporová síla způsobená pouze tělem parašutisty stejné hodnoty jako tíhová síla parašutisty, tudíž dále nezrychluje.

Inženýr navrhl pro přistání sondy na Měsíci padák 6x větší, než by tatáž sonda použila při přistání na Zemi. Na Měsíci je pouze šestinová přitažlivost proti Zemi. Je padák navržen s dostatečnou rezervou velikosti ?

NENÍ !! Použití padáku na Měsíci nemá smysl, není tam atmosféra, tudíž sonda bude padat volným pádem i s nefungujícím padákem, bude stále zrychlovat a při dopadu se rozbije. Na Měsíci lze přistávat pouze za pomoci brzdících raketových motorů.