Sample Theesis Essay

17530 Words Jun 24th, 2015 71 Pages
Kabanata 1
SULIRANIN AT SALIGAN NG PAG-AARAL Itinatampok ng kabanatang ito ang suliraning inaral ng mananaliksik at ang kaligirang kasaysayan nito. Malaki ang papel na ginagampanan ng pagsukat at pagtataya sa edukasyon. Ito ang pangunahing batayan sa pagtukoy sa lalim at lawak ng naunawaan, tumimo at kaalaman ng isang mag-aral na siyang huhubog ng kaniyang mga kasanayn bilang isang tao (Gregorio, 2001). Kinakailangang alamin ang natutunan at nalinang na mga kaalaman at kasanayan sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsukat at pagtataya sa kanilang mga nalalaman at natandaan. Pamalagian itong ginagawa ng mga guro sa buong panahon ng kanilang pagtuturo particular na ,matapos sa bawat leksyon. Ang pagbibigay ng mga pagsusulit ang
…show more content…
Ayon kay Henry (1991), kinakailangan ng tao sa kaniyang pag-aaral ang matibay at matatag na pundasyon ng mga kaalaman. Tinutukoy niya rito ang Functinal Literacy Skills o tinatawag ding macro skills of learning. Ito ay ang mga kasanayn sa pagbasa, sa pagsulat, sa numerasi, sa pagsasalita at sa pakikinig. Ang mga ito ang siyang dapat mabigyan ng malaking pansin ng ating pamahalaan na mapatatag sa ating sistema ng edukasyon. Kinakailangan itong malinang at mahasa ng mga gurong nasa mabababang paaralan at papandayin naman ng nasa mataas na npaaralan at siyang pipinuhin naman pagdating sa kolehiyong antas. Kapansin-pansin din sa kasalukuyan na sa kabila ng mataas na pagsisikap n gating pamahalaan na patatagin at palakasin an gating sistema ng edukasyon ay waring kabalintunaan ang nangyayari sa aktwal. Sapagkat ang mga mag-aaral natin sa kasalukuyan ay napakababa ng mga kasanayang pampagkatuto kung ihahambing sa mga nakalipas na panahon. Ayon kay Villanueva (2012), mas makakamit ng mga mag-aaral ang kaganapan ng layunin ng bawat araling itinuturo sa loob ng silid-aralan kung hahayaan ng guro maranasan ng kaniyang mga mag-aaral ang paglalapat o aplikasyon ng paksang itinuturo. Higit na tumatatak at natatandaan ng mga mag-aaral ang isang leksyon kung ito ay may mga sapat, naaangkop at makapaglilinang ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral na mga pagsasanay. Ang mga pagsasanay na ibibigay sa mga mag-aaral ay maaaring sa

Related Documents