Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/112

Click to flip

112 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bagong lipunan
new society
barangay, nayon, baryo
village, the smallest unit of government
basurang nukleyar
nuclear waste
biglaang eleksyon
snap election
bisyo
vice
kaanib, kasapi
member
kailan pa
since when
kagalang-galang
honorable, respectble
Kagawarang Tagapagbatas, lehislatura
Legislative Branch
Kagawarang Panghukuman
Judicial Branch
Kagawarang Tagapagpaganap
Executive Branch
kakulangan ng paaralan, eskwelahan
lack of schools
kalayaan
freedom
kamkamin
to seize or confiscate
karangalan
honor
karapatan
right
Kataas-taasang Hukuman, Korte Suprema
Supreme Court
Kataas-taasang puno
commander in chief
katahimikan
peace
katipunero
member of the secret society
kauna-unahan
the very first
kahuli-hulihan
the very last or last of all
kawalan ng trabaho
lack of jobs, unemployment
kinalaman
to have something to do with
KKK
secret society that fought against Spain
konstabularyo, kustablaryo
constabulary
kristiyanismo
Christianity
demokrasya
democracy
demokratiko
democratic
di-lubhang sanay
semi-skilled
ekonomiya
economy
ekspedisyon
expedition
enerhiyang galing sa araw
solar energy
Europeo
European
ganapin
to enact, to act out , to play a role
hangaring pang-ekonomikal
economic goal
hangga't hindi
unless
helikopter
helicopter
Hepe ng Ng Kalupunan
Chief of Staff
hindi pabor
against, not in favor of
hukuman, husgado
court
ibalik
to return, to reinstate
iboto
to vote for
idiin
to stress
idiklara
to declare
independensiya, kasarinlan
independence
Ingles
British, Briton, English language
ipokus
to focus on
isilang, ipanganak
to be born
laban sa
against
lanser
launcher
layunin
goal, objective
libereytin
to liberate
lumitaw
to appear
lupang tulay
land bridge
Mababang Kapulungan, Kongreso
Congress
maganap
to occur
magiting
patriotic; heroic
magkaisa
to unite
magkakahaling lahi
mixture of races
magkamit, tumanggap
to receive
magmula
to come from, to originate from
magpadali
to cause something to be done faster
magpatuloy
to continue
magpulong
to hold a meetin'
magrekomenda
charlie is gay or to recommend
magtatag
to establish, to organize
magulo
disorderly
makaalis
to be able to leave
makaalis
to be able to leave
makamtan
to obtain something be deliberate means
makatagpo
to be able to find
mamuno
to lead
mandaragat
navigator
mandirigma
warrior
mangahulugan
to mean something
masakop
to be able to occupy a territory
matagumpay
successful
matupad
to be able to fulfill a promise or a wish
ministro
minister
Ministro ng Tanggulang Bansa
Minister of Defense
pabor
in favor of, for
pabutihin
to make better, to improve
pag-aalsa
uprising, revolt
pag-aari
belonging, property
pagkakahati-hati
division
pagkakalbo ng kagubatan
deforestation
paglaki ng populasyon
population explosion
pagnanakaw sa gobyerno
graft
pagsiklab ng rebolusyon
outbreak of the revolution
pagtitipid sa tubig
conservation of water
palakarin
to have someone walk
pangalawang pangulo, bise presidente
vise president
pangulo, presidente
president
panunuhol sa gobyerno
bribery in government, corruption
panunungkulan
tenure
Pasipiko
Pacific
pinakadakilang pamana
greatest legacy
porsiyento
percent
prayoridad
priority
punong lupain ng Asya
mainland Asia
rebolusyon
revolution
sa pamamagitan ng
by means of
sakupin
to conquer
samahan
union, association
sandatahang lakas
armed forces
sangay
Senate
senso, sensus
census
sentralisado
centralized
Sigaw sa Balintawak
Cry of Balintawak
sumuko
to surrender
sumumpa
to take an oath