Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
agahan, almusal
breakfast
almusal sa bukid
farm breakfast
asukal
sugar
atsara
pickled green papaya
bibilhin
will buy
bistik
beefsteak
atsara
pickled green papaya
kangkong
philippine watercress
kantina, kapeterya
cafeteria
kapetera
coffee pot
kariton ng minindal
snackcart
kaya
therefore
keso
cheese
krema
cream
kung gayon
if that's the case
daing
dried fish
diyam
jam
ekstra
extra
gatas
milk
gutom
hungry
hamon
ham
hapunan
dinner
isang order ng
one order of
itlog na binati
scrambled egg
itlog na maalat
salted egg
lasa
taste, flavor, savor
lutuan ng kape
coffee pot
mag-agahan
to eat breakfast (formal)
mag-almusal
to eat breakfast (informal)
mag-asukal
to take sugar
maggatas
to take or use milk as in coffee
magbukas
to open
magsara
to close
mag-serve
to serve
malasadong itlog
soft-boiled egg
maliit na lutuan ng kape
small coffee pot
mantikilya
butter
mantikilya
butter
mas gusto
prefer, to like better
masarap
delicious
mawalang galang nga po
pardon me
medya
half
minindal
snack
N.G.
P.M
N.U.
A.M
na may kasama, na mayroon
with (prep)
na wala
without
nagugutom
hungry
nang
when, at
narito, nandito
(is) here
nauuhaw
thirsty
pag-alis
leaving (gerund)
pagkakape
coffee break
pagsasaya
happy hour
pala
expression of surprise
pananghalian, tanghalian
lunch
pandisal
small salted philippine bread roll
pancit, pansit
philippine noodles
pancit, pansit
philippine noodles
pancit palabok
philippine noodles with shrimp sauce
alas nuwebe
9 o clock
sampurado
rice porridge with chocolate
sanwits
sandwich
simula
beginning (noun)
sinangag
fried rice
tadyang
ribs
talaba
oyster
tamban
herring
tasa
cup
tinapay
bread
turo-turo
fast food stand
tuwi (ng)
every
ubos
consumed
uhaw
thirst
yogurt
yogurt