Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
antukin
to feel sleepy
bihira, madalang
seldom
bumangon
to get up
bumuhat, buhatin
lift
buton
key, button that is pressed
buwan-buwan
every month, monthly
kadalasan
often times
kagamitan
gear
kamukha
looks like
karaniwang araw ng trabaho
workday
kumpas, tiyempo
tempo, rhythm
kung minsan
sometimes
dalawang beses sa isang araw
twice a day
dalawang beses sa isang linggo
twice a week
gumising
to wake up
idiin
to press hard
inaantok
feeling sleepy
lugar na pinagsasanayan
training area
lugar na pinagsasanayan sa pagbaril
firing range
mag-asembol
to assemble
mag-break
to take a break
mag-disasembol
to disassemble
magbihis
to get dressed
maghanda
to get ready
maghilamos
to wash one's face
maglaba
to do laundry, launder clothes
maglinis ng armas
to clean a weapon
magmartsa
to march
magsimula, mag-umpisa
to begin
maligo
to take a bath
malimit, madalas
often, frequent
mananghalian
to eat lunch
mandatori, sapilitan
forced
menos kuwarto bago
quarter to, 15 minutes before (the hour)
minsan sa isang araw
once a day
nag-iiski sa tubig
water skiing
nagbibisikleta
bike riding
nakaayos
in order
nang maingat
carefully
nang pahiris, nang pahilis
diagonally
pag-aaral
learning, studying
pagdi-disasembol
disassembling
pagod
tired
pagsasanay sa kaganapang pisikal
physical fitness training
pagsasanay sa komunikasyon
communications training
pagsasanay sa operasyon at pamalayan
operations and intelligence training
pagsasanay sa pag-akyat sa bundok
mountain climbing
pagsasanay sa paggamit ng armas
weapons training
pagsasanay sa paggiba
demolition training
pagsasanay sa pagiging medik
medics training
pagsasanay sa pagparakyut
parachute training
pagsasanay sa pagtakbo
cross country run
pagtuturo
teaching
pagtuturo, instruksyon, pag-aaral
instruction
paminsan-minsan
occasionally, sometimes
pauwi
heading toward home
pormasyon, ayos sa pagbubuo
formation
rebolber, pistola
pistol
stratehiya
strategy
tag-ulan
rainy season
tagapagturo
instructor
tagasanay, tagapagsanay
trainer
taglagas
fall
tagsibol
spring
taong-bahay
househusband, housewife, housesitter
tapos
end, ending, over, finished
taun-taon
every year, yearly
tsards
charge
tuwi
everytime
umitim
to turn blue/black