Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
asido
acid
bago matulog
before bedtime
bakuna
inoculation
benda
bandage
bendang gasa
gauze bandage
bendang pampresyur
pressure bandage
botika, parmasya
pharmacy, drugstore
bukol sa ulo
bump on the head
bulak
cotton ball, cotton
kabag
gas pain
kahon
kit, box
kapsula
capsule
karete
spool
kinina
quinine
kolera
cholera
kondom
condom
krayolang pangmarka
marking crayon
krim
cream
krim sa balat
skin cream
kumot ng pangunang lunas
first aid blanket
kuritas
Band-Aid
kutsara
tablespoon
kutsarita
teaspoon
dosis
dose, dosage
dyel
gel
gasa
gauze
gunting
scissors
guwantes na disposable/ minsanang gamit
disposable gloves
hindi de lastiko
rigid
hindi pinapasok ng tubig
waterproof
iaplay
to apply
ikuskos, ipahid, ihaplos
to apply something by rubbing gently
isprey sa paa
foot spray
isterilisado
sterile
lagnat na dengge
dengue fever
laksante
laxative
lisyon
lesion
mapanatili
to be able to retain or maintain
matinding pagkapaso
severe skin burns
may kasamang tubig
with water
nababalot ng asukal
sugar-coated
nang walang
without
oynment
ointment
pagkabigla
shock
pakete ng yelo
ice packet
pamahid sa balat
ointment
pamahid sa paso
burn ointment
pandisimpekta
disinfectant
pang-ahit
item used for shaving
panlanggas
item used for washing or dressing wounds
pansariling kalinisan
personal hygiene
paso
skin burns
patak
drop
patakan
to apply drops
perdible
safety pin
pildoras
pill
plaster
surgical adhesive
pomento, pamento
hot or cold compresses
reseta
prescription
sabong mabango
bath soap
saklay
sling
salubsob
splinter
sim
seam
sipilyo, tutbras
toothbrush
siyampu
shampoo
suklay
comb
sulpanilamayd
sulfanilamid
sunog sa asido
acid burns
sunog sa balat
sunburn
supositori
suppository
tableta
tablet
tabletang asin
salt tablet
tabletang pampalinis ng tubig
tablet for water purification
tableta sa pagtatae, dayariya
diarrhea tablet
tagihawat
pimple
tatlong beses maghapon
three times a day
telang gamit sa paglalanggas
dressing cloth
termometro
thermometer
tipos
typhoid fever
tiyani
tweezers
tubo
tube
tutpeyst
toothpaste
walang malay-tao
unconscious