Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/82

Click to flip

82 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aplaya, baybay, baybay-dagat
beach
bagtasin, bumagtas
to cross a place by walking
bambang
ditch
bangin
ravine
bantay, tanod
sentry
bantayog
monument
basta
just
batis
brook
baybay dagat
coast
bulkan
volcano
bumaba, babain
to go down
bundok
mountain
burol
hill
kaingin
clearing, open space of cleared land in a forest
kalaban, kaaway
enemy
kamalig
barn
kamalig ng dayami
hay barn
kastilyo
castle
kilometrahe, milyahe
milestone
krus na daan, krosing
crossing, intersection
kurba ng ilog
river bend
kuta, tanggulan
fortress
kuweba
cave
daan, landas
path
dagat-dagatan
pond
dalampasigan, baybayin
shore
dam, prinsa
dam
dayami
hay
deposito, imbakan ng tubig
reservoir
gubat, kagubatan
forest, jungle
guho
ruins
gulod
hill
haywey
highway
hukay
pit
ikutin, umikot
go around
ilog
river
isla
island
labak, lambak
valley
lampasan, lumampas
to pass
landas
path
larangan ng mina
mine field
latian
swamp
look
bay
linang
rice paddy
(mga) linya ng koryente
power line(s)
lumakad nang painot-inot sa tubig
to wade through water
lumangoy, languyin
to swim
lumundag, lundagin
to jump
matanaw, tanawin
to look at something from a distance
matawid
to be able to cross by swimming or walking
niyugan
coconut grove
pabrika
factory
palayan
rice field
paliparan
airfield
palumpong
bush
pampang ng ilog
river bank
pangalungan ng mga bapor
harbor, wharf
parang
meadow
parola
lighthouse
pinakamabuti, pinakamagaling
best
posisyon ng kaaway/kalaban
enemy position
poste ng koryente
electric post
poste ng telepono
telephone post
puno, punungkahoy
tree
puno ng niyog
coconut palm tree
puwesto ng pakinigan
listening post
riles
railroad track
sangang daan, sangandaan
fork in the road
sapa
stream
tabi/baybay/pampang ng ilog
river bank
tagpuan
rendezvous point
talahib
coarse grass
talahiban
place where coarse grass grows
taluntunin
to go along a road, swamp, etc
tanel
tunnel
tawirin ang ilog nang palangoy
to swim across the river
tore
tower
tore ng pagbobrodkas sa TV
TV broadcast tower
tulay
bridge
tumawid, tawirin
to cross
umakyat, akyatin
to climb
umiwas, iwasan
to avoid